Изработен Междинен доклад (3) по Дейност 3 по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“

 

EU logo right                                           

OPDU logo transp

        Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че като част от предвиденото по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, изпълняван от Сдружение СЕФИТА съгласно сключен договор № BG05SFOP001-3.003-0004-CO2, и осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., и в изпълнение на предвидената по проекта Дейност 3.:

„Статут и функция на лицата с отношение към възлагането и извършването на съдебни експертизи у нас – вещи лица, страни в процеса, органи на съдебната власт, институции и други. 

Алтернативни способи и форми на участие на вещи лица при решаване на извънсъдебни спорове и в помирителни процеси.”,

беше разработен и съставен от екипа външни експерти Междинен доклад (3).

Докладът беше разгледан и обсъден на 4 /четири/ съвместни заседания с участието на външните експерти и на ръководството на екипа по управление на Проекта, и след отразяването на корекции – окончателно одобрен на 30.08.2018 г.

УС на Сдружение СЕФИТА

30.09.2018 г.