Изработен Междинен доклад (2) по Дейност 2 по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“

 

EU logo right                                           

OPDU logo transp

  

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че като част от предвиденото по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, изпълняван от Сдружение СЕФИТА съгласно сключен договор № BG05SFOP001-3.003-0004-CO2, и осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оператина програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., и в изпълнение на предвидената по проектна Дейност 2.: „Проучване на източници за данни и регулация относно съдебната експертиза като елемент от съдебната система и като част от съдебния процес в страните от ЕС”, беше разработен и съставен от екипа външни експерти Междинен доклад (2). Докладът беше разгледан и обсъден на 4 /четири/ съвместни заседания с участието на външните експерти и на ръководството на екипа по управление на Проекта, и след отразяването на корекции – окончателно одобрен на 23.05.2018 г. УС на Сдружение СЕФИТА 25.06.2018 г.

 

УС на Сдружение СЕФИТА

25.06.2018 г.