Представен на заседание на Гражданския съвет към ВСС проект, изпълняван по ОПДУ

 

На проведеното заседание на Гражданския съвет към ВСС на 01.06.2018 г., беше представен изпълнявания съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ) проект: „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система”.

Проектът се разработва с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Добро управление” и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 – „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

„ЦМП и СЮБ вярват, че модернизацията на българската съдебна система е пряко свързано с увеличаване на качеството на гражданския контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес” – изтъкна при представянето на проекта г-жа Юлиана Николова – представител на проектния екип.

Информацията за изпълнението на проекта предизвика оживена дискусия сред членовете на Гражданския съвет, като бяха изразени становища и дадени препоръки.

Представителят на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ) – г-н Любомир Герджиков, насочи вниманието към по-детайлното обсъждане и последващо прецизиране на понятието „съдебна система” – като структурно и функционално обвързани институти в системата на правораздаването, в това число и на института на съдебната експертиза. Изразеното становище беше подкрепено и допълнено от представителя на Сдружение СЕФИТА – г-жа Емилия Петрова.

В обобщение беше уточнено, че професионалните и неправителствени организации от Гражданския съвет към ВСС и занапред ще си сътрудничат при изпълнението на проектни разработки и популяризиране на техните резултати, като на следващи заседания ще се обсъжда както развитието на представения проект, така и изпълнението на  дейности по други проекти.

04.06.2018 г.

УС на Сдружение СЕФИТА