СЪОБЩЕНИЕ относно проведено заседание на 01.06.2018 г. на Гражданския съвет към ВСС

 

Уважаеми колеги,

На 01.06.2018 г. се проведе поредното, 48-мо заседание на  Гражданския съвет към ВСС, в което участие взеха и представители на Сдружение СЕФИТА.

Съгласно внесена в УС на Сдружението информация, на заседаниято основно са били обсъдени евентуални изменения в Правилата за действие на Гражданския съвет.

Необходимостта от такива промени се е очертала във връзка с продължителното неизлъчване от страна на ВСС на съпредседател на Гражданския съвет, което се използва като формален повод да не се публикуват на сайта на ВСС протоколите от проведени  обсъждания на заседанията, а също и становища на участващи организации по актуални проблеми на съдебната реформа.

Едновременно с това научаваме от публикувано съобщение, че на същата дата е внесен в НС изготвен годишен отчетен доклад на ВСС за 2017 г., в който е отразен „.... напредъка на ВСС по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. за повишаване на доверието на обществото“.

Необсъждането на този, както и на други материали от дейността на ВСС с представителите на професионални и съсловни организации, пряко ангажирани с реформата на съдебната ни система и участващи безвъзмездно в дейността на Гражданския съвет, считаме за погрешно породило се усещане за самодостатъчност в членовете на настоящия състав на ВСС, което е в дисонанс с очакванията на обществото за откритост и доказана, а не декларативна ефективна работа за подобряване на правораздаването.

01.06.2018 г.

УС на Сдружение СЕФИТА