Изработен Междинен доклад (1) по Дейност 1 по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“

 

EU logo right                                           

OPDU logo transp

  

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че като част от предвиденото по Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, изпълняван от Сдружение СЕФИТА съгласно сключен договор № BG05SFOP001-3.003-0004-CO2, и осъществяван  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оператина програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., и в изпълнение на предвидената по проектна Дейност 1.: „Проучване на националната нормативна уредба, статистическа информация и публикации, касаещи съдебната експертиза - като елемент от съдебната система и като част от съдебния процес”, беше разработен и съставен от екипа външни експерти Междинен доклад (1).

Докладът беше разгледан и обсъден на 3 /три/ съвместни заседания с участието на външните експерти и на ръководството на екипа по управление на Проекта, и след отразяването на корекции – окончателно одобрен на 10.02.2018 г.

УС на Сдружение СЕФИТА

01.03.2018 г.