Предложения на Сдружение "СЕФИТА" относно изпълняван проект по ОПДУ за съдебните експертизи от Министерство на правосъдието

Изх. № 078 / 28.11.2017 г.

 

ДО

ЗАМ. МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Десислава Ахладова

 

 

ОТНОСНО: Изпълнение по Стратегическа цел 4 / Специфична цел 5: „Експертизи”, от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. МИНИСТЪР,

Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружението е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

Сдружение „СЕФИТА” има подписани Меморандуми за сътрудничество със Съюза на автотехническите експерти в България, Българската асоциация на съдебните експерти криминалисти, Българската асоциация на вещите лица и експерти, както и с Чешката камара на съдебните експерти, Експертния ADR-център към Европейската арбитражна камара (Брюксел) и Руската камара на съдебните експерти в строителството, а също е в постоянни кореспондентни отношения с Европейския институт за експертизи и експерти (Париж).

Ръководството на Сдружение „СЕФИТА” периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

В тази връзка бихме желали да споделим нашето удовлетворение от публикуваното съобщение на електронния сайт на ОП „Добро управление” относно сключен договор от Министерството на правосъдието за изпълнение на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи” в партньорство с ВСС, както и да изразим благодарността ни за положените от Вас и ръководения от Вас екип усилия в тази насока.

Едновременно с това, изхождайки от значителната степен на нереформираност на този елемент (съдебната експертиза) от съдебната ни система и необходимостта от значителен експертен потенциал за постигането на ефективни резултати с отношение към усъвършенстване на модела на съдебните експертизи, Ви

ПРЕДЛАГАМЕ:

Сключеният договор по ОПДУ да се изпълнява през програмния период в непрекъсната координация и сътрудничество с неправителствения сектор – в конкретния случай с професионални организации на съдебни експерти с доказан капаците и опит.

За изпълнение на горното считаме за подходящо в рамките на проекта да бъде обявена процедура чрез „публична покана” за избор на съдействаща организация, подпомагаща, но и отговорна за недопускането на фрагментарност и привидност на изпълнението, още повече, че проектът се очаква да е измерим с актуалните достижения в тази област в страните от ЕС.

Би могло да се прецени осъществяването на сътрудничество по темата и в аспекта на предвиденото по Стратегическа цел 6/ Специфична цел 4 от Пътната карта за реализиране на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система: „Засилване на прозрачността на СВ и на диалога с гражданите”.

В случай, че считате предложенията ни за относими към ефикасното изпълнението на проекта и с оглед на негова полезност за подобряване на съдебната ни система в контекста на изискванията в докладите на Европейската комисия за напредъка на страната ни по механизма за сътрудничество и проверка, изразяваме готовност да проведем работна среща в подходящо за Вас време.

Надяваме се с настоящото да сме били полезни, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                               С уважение,                                           

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Изпълнителен член на УС на Сдружение „СЕФИТА”