Процедура за избор на изпълнител на експерти по шест обособени позиции по проект BG05SFOP001-3.003-0004-C01

 

EU logo right                                           

OPDU logo transp

 

Сдружение "СЕФИТА" обявява консурс за избор на експерти по шест обособени позиции за нуждите на Сдружение СЕФИТА по проект BG05SFOP001-3.003-0004-C01 „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

https://eumis2020.government.bg/bg/a8eb68f0/Offers?DpName=&Name=&CompanyName=%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B0