Становище на Сдружение "СЕФИТА" относно годишна програма за дейност на Гражданския съвет за 2017 г.

 

Изх. № 013 / 28.01.2017 г.

 

ДО

ГРАЖДАНСКИЯ  СЪВЕТ  КЪМ  ВСС

 

С Т А Н О В И Щ Е

от Сдружение „СЕФИТА“ – член на Гражданския съвет  към ВСС

 

ОТНОСНО:  Годишна програма за дейност на Гражданския съвет към ВСС за 2017 г.

 

Уважаеми Колеги,

Чест и удоволствие за нас е, че вече 5-а (пета) година сме заедно в Гражданския съвет към ВСС, и имаме възможността – чрез експертизата на всяка една организация, да споделяме и обсъждаме пътища и подходи за подобряване на правосъдието, и в интерес на положителните очаквания на обществото ни.

Безспорно т.н. „съдебна  реформа“ е тема, която се предъвква по повод и без повод, и е станала като отдушник за разтоварване на натрупано напрежение в други сфери на обществения живот, както и че по нея се упражняват наши и чуждестранни експерти с не до там значими знания и опит, но е истина и че добрите намерения в тази област през последните 20-тина години не са дали осезаем резултат за качествени промени.

Дори вече струва ни се, че сме забравили точно какво реформираме – то ли съдебната власт, то ли съдебната система или правосъдието като цяло.

Без да претендираме за задълбочени академични познания в сферата на правото, нашите обсъждания и споделен опит са ни довели до убеждението, че всяко желание за промени в дадена област, независимо от приложното й поле, следва да се предхожда от функционален и структурен анализ, и за постигането на общ ефект е необходимо да се извършват пропорционални корекции във всеки отделен елемент.

Наблюденията ни обаче и периодично извършваните анализи отчитат, че реформите в правосъдието, до колкото ги има, касаят преимуществено съдебната власт и отношенията, отнасящи се до дейността на магистратите.

Например, но не единствено, що касае съдебната експертиза не ни е известно да има единно концептулно разбиране и господстващо мнение дали тя представлява част от съдебната ни система или е по-скоро нейн външен помощник (aiuto al giudice). Това касае и същностния й характер, и редица други нейни аспекти. Множеството обсъждания и кръгли маси с отношение към съдебното  експертизиране през последните 20 години са започвали с амбициозни намерения и като правило са завършвали без конкретни резултати. В тази област вече дестилетия не само няма елементи на положителни промени, обратното – установява се регрес.

Ето защо ние преценяваме, че при обсъждането и приемането на годишната програма за работа на Гражданския съвет към ВСС като изходно начало следва да уточним виждането ни кое следва да е предмет на съдебна реформа и в каква функционална взаимозависимост са съставните му елементи.

Помесечният дневен ред считаме, че би следвало да включва дискусии по текущото състояние на отделните елементи, в т.ч. ресурсно обезпечаване (материално и финансово), организация и ефективност, отчетност и прозрачност, както и предложения за подобрения, имащи ефект за цялата система, а също и да бъдат в обществена полза.

Най-учтиво молим, в случай, че бихте могли да ни насочите към източници, в които се съдържа информация за функционалната структура на правораздавателния ни процес, да ни ги посочите.

Надяваме се с настоящото да сме били полезни,

С уважение,

 

инж. ик. Любомир  П. Герджиков –

член на  УС на Сдружение „СЕФИТА“

 

Настоящото Становище е разгледано и прието на заседание на УС на Сдружение „СЕФИТА“, проведено на 28.01.2017 г.