Извлечение от Стенографски протокол от заседания на Съвета за съдебна реформа към МС от 19.09.2016 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪВЕТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


Стенограма

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ПОНЕДЕЛНИК, 19 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

(11,05 часа)

ПРИСЪСТВАТ: Екатерина Захариева, Красимира Филипова, Благовест Пунев, Любомир Талев, Димитър Узунов, Павлина Панова, Лидия Стоянова, Александра Ковачева, Стефан Петров, Атанас Атанасов, Любомир Герджиков, Даниела Ангелова, Георги Димитров, Биляна Гяурова - Вегертседер, Дани Колева, Анета Антонова, Красимира Костова, Венелин Иванов, Филип Попов, Марин Киров, Георги Ушев, Явор Хайтов, Михаела Мечкунова, Калин Калпакчиев.

........

ПРЕДС. ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Благодаря Ви.

Заповядайте.

ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ (СНЦ „СЕФИТА”): Казвам се Любомир Герджиков, представлявам Сдружение за експертизи „СЕФИТА”, което изпълнява и множество съдебни експертизи.

Ако ми разрешите само, бих препоръчал, преди да навлезем в дългите становища и безспорно важни на институциите, да имаме възможност да кажем и няколко думи за това защо сме тук, какви са ни намеренията. Надявам се, че при следващите заседания всичките тези положения ще ги получаваме писмено, за да може да бъдем подготвени, когато идваме на самите заседания.

Ако ми разрешите, да кажа и няколко встъпителни думи по въпроса за съдебните експертизи. Знаем всички, мина вече една фаза от работа на настоящия Съвет по Закона за съдебната власт. Във връзка със съдебните експертизи ние бяхме написали писмено становище – за съжаление, и една запетайка не се промени от предишното положение. Законът за съдебната власт урежда начина на подбор на вещите лица. Много моля, който се интересува, да отвори списъците на подбраните вещи лица и публикувани от Министерството на правосъдието, да види, че те са в безобразно състояние – еколози, социолози и всякакви други се занимават с оценки на недвижими имоти, на цели предприятия, на държавни и общински предприятия. И после не мога да разбера защо в нашето общество се поражда това учудване, че царските конюшни били оценени не знам си как, по 9 лв. на квадратен метър или по 90 лв. бяха там. Ами, като ги правят такива специалисти, такъв ще е резултатът. Този главен въпрос за подбора на съдебните експерти, за съжаление, беше подминат при обсъждането на Закона за съдебната власт.

Сега отиваме към обсъждане на Наказателно-процесуалния кодекс. Предвидено е да се направи само едно изменение - да се разпитват вещите лица чрез конферентна връзка. Това далеч не е най-важният проблем, който касае дейността на съдебните експерти. Тази, не знам как по-меко да я нарека, академична мисъл, която витае, че съдебната експертиза е доказателствен способ и от която никой не иска да се отдалечи, все пак хората, които се занимавате с тази материя, трябва да знаете, че е отречена още от началото на века. Не някъде по света, от нас е отречена. Решение №37 от 1900 г. на Върховния съд установява, че това не е така. Затова много моля, както и друг път сме казвали, да гледаме систематично на нещата, тоест да оправим не само отделни елементи, които касаят част от процеса, а да имаме грижата цялостно да бъде направен един хармонизиран и действащ Наказателно-процесуален кодекс.

И понеже ние много пъти го повтаряме, и никой не ни слуша, ако ми разрешите, само една минутка ще отнеме, да Ви прочета какво е казал по въпроса академик Стефан Павлов, който, надявам се, всичките добре познавате. В своята монография от 1948 г. „Процесуална природа на експертизата в наказателния процес” той казва така: „Проблемът за процесуално-правната природа на експертизата в наказателния процес е един от най-важните в наказателно-процесуалната наука. Неговото разрешаване в един или в друг смисъл неизбежно води до важни и многобройни практически последици, засягащи не само организацията на експертизата и правното положение на съдебните експерти, но и съществени положения в юридическата структура на целия съдебен процес. По този начин проблемът за процесуално-правната природа на експертизата неизбежно се превръща в проблем за структурата и бъдещия опит на целия наказателен процес, на цялата наказателно-процесуална система.”

Така че надявам се на Вашето разбиране да се отдели повече внимание на този въпрос. С каквото можем, ще се опитаме да бъдем полезни.

Благодаря Ви за вниманието.

Искам да помоля да ме освободите, тъй като действително имам неотложни ангажименти днес. Надявам се в следващите заседания да мога да участвам.

Благодаря Ви.

ПРЕДС. ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Разбира се, че е изключително важна експертизата, неслучайно много пъти сме говорили за това и има създадена работна група, поредната, която се събира, поредната, но според мен наистина е интензивно работеща, може би участвате и Вие в нея. Г-жа Мичева е ръководител на тази работна група, специално за Закона за вещите лица, за които отдавна се говори. И благодаря на всички, които участват. Доколкото знам, е изготвен такъв проект във ВСС, ВСС така ме подсети, нямаше нужда ме подсеща, защото наистина интензивно работи тази работна група по отношение на цял Закон за вещите лица. Сериозен е проблемът не само за природата, за липса на капацитет, и включително знаете, че имаме области, в които са изключително малко експертите, които могат да извършат експертизите. Отново се говори за това, че може би трябва специално за криминалистите да има, специално, как да кажа, започна да се говори къде да са - в следствието, в МВР, и т. н., но това е дебат и въпрос, който се обсъжда в тази работна група, и се надявам тя да приключи работа възможно най-скоро. Въпросите са сложни. Доколкото съм запозната от г-жа Мичева, интересите са големи, доста трудно върви работната група, като че ли не е лесно, не се оплаквам, но това не означава, че имам някакъв план до края на годината да предложим на първо обществено обсъждане един дебат по този проект. А и тук призивът ми е към Висшия съдебен съвет, имам информация, че е готвен такъв законопроект преди няколко години, по проекти, не знам какво е правено, ако има такова нещо изобщо, да го потърсите при Вас, доколкото сте запознати. Имаше и общи насоки от Европейския съюз.

Аз, ако трябва да съм честна, от насоките, които бяха преведени и се запознах, очаквах някаква по-голяма конкретика, но общо взето, те посочваха проблемите, които очевидно съществуват в доста голяма част от европейските държави. Посочва се проблемите и духа на най-общи препоръки от типа на вещото лице да се закълне, че казва истината, нещо, което имаме, да бъде независимо, безпристрастно и т. н. Може би сте запознати и Вие с тези общи препоръки и общи констатации за проблеми в експертизата като цяло, не само в наказателния, но и в гражданския процес. Това също е проблем, също е изключително важно за процеса, така че работим по въпроса.

На някое следващо заседание със сигурност ще отделим специално внимание само за това.

......