Становище на Сдружение "СЕФИТА" относно Проект на пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Изх. № 036 / 31.03.2016 г.

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/

Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Съвета)

КОПИЕ:        ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ към ВСС

 

ОТНОСНО: Точка 3 от дневния ред на заседанието на Съвета – Проект на пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия (отложена за разглеждане на 07.04.2016 г.)   

 

Уважаема г-жо Министър,

В качеството ни на член на Съвета се обръщаме към Вас по следния повод:

При извършена съпоставка на предвиденото в Актуалната стратегия и Пътната карта за нейното изпълнение установяваме различия в Стратегическа цел 4./ Специфична цел 5.: Експертизи, а именно:

  • Актуализираната стратегия предвижда по т. 4.5.1. „Разработване на цялостен модел на експертизите”, докато в Пътната карта е отразено „Разработване на пакет от промени в модела на експертизите”,
  • в Актуализираната стратегия е предвидена т. 4.5.3.: „Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданския и административния процес”, която точка отсъства изцяло в Пътната карта;

 

Считаме, че въведената промяна и допуснатия пропуск в Пътната карта не са просто словесна модулация, а имащи същностен характер, тъй като вече от десетилетие сформирани работни групи по проблематиката приключват със становище, че е необходима изцяло нова концепция за съдебната експертиза (не „пакет от промени” към съществуващата регулация), а през последните години се е утвърдило и виждането, че следва този вид обществени отношения в правосъдието ни да се уредят от специален закон, подкрепено и от ВСС.

Смятаме за правилно при обсъжданията да бъде разгледана отделно тематиката по експертизиране: в гражданския и административния процес – от една страна, и в наказателното производство – от друга, поради различния характер на отношенията, които възникват, както и поради различните процесуални изисквания и участващи лица.

Ето защо се обръщаме към Вас с молба за преценка към коя Стратегическа цел от Пътната карта, извън „Модерна и ефективна наказателна политика“, следва да се отнесе работата по съдебната експертиза в гражданския и административния процес, като нашето предложение е това да е към Стратегическа цел 5 – в същия обем като по т.т. 4.5.1-2.

Бихме желали, също така, да се отчете и становището ни, което нееднократно сме изразвали относно други елементи на правосъдието ни, към които има отношение съдебното експертизиране, а именно съгласно подредбата на Пътната карта:

·  Стратегическа цел 3/Специфична цел 1 – т. 3.1.1 → статистика,

·  Стратегическа цел 3/Специфична цел 3 – т. 3.3.1 → бюджет на СВ,

·  Стратегическа цел 3/Специфична цел 4 – т. 3.4... → оценка на ефективността на възлаганите експертизи,

·  Стратегическа цел 5/Специфична цел 4 – т. 5.4... → развитие на системата за правна помощ чрез възлагани съдебни експертизи,

·  други, индикирани от работещите по останалите проблематики от Пътната карта;

Установяваме с тревога, че приключване одобряването на проектни предложения по ОПДУ е предвидено към 31.12.2016 г., т.е. към този момент ще е изтекъл половината от предвидения програмен период по Стратегическа цел 4./ Специфична цел 5.: Експертизи (ПП: 2016 г. – 2017 г.).

Предлагаме, независимо от отсъствието на финансиране до края на т.г., да бъде създаден в най-кратък срок работен екип за провеждане на предварителни съгласувателни дейности по изработването на проект на Закон за съдебната експертиза, като Ви уверяваме, че ще съдействаме изцяло и според възможностите ни за постигането на бързи и ефективни решения, в т.ч. в съответствие и с добрите практики в страните от ЕС.

Надяваме се с  гореизложеното да сме били полезни,

 

                                                                      С уважение,

 

маг. ик. Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА“

 

 

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

изпълнителен член на УС на Сдружение „СЕФИТА“,

представляващ в Съвета за съдебна реформа