Писмо до Министъра на правосъдието - госпожа Екатерина Захариева - от 09.01.2016 г.

 

Изх. № 001 / 09.01.2016 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Екатерина Захариева

 

 

ОТНОСНО: Становище по Проект на ПМС за създаване на Съвет по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;

 

Уважаема г-жо Министър,

Благодарим за отправената ни покана за изразяване на становище по Проект на ПМС за създаване на Съвет по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

За Ваша информация, Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружението е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

 

По отношение продължаването на т.н. „съдебна реформа“ и необходимостта в тази връзка от създаване на обществен съвет за съдействие при реализацията на предвиждани мерки, бихме споделили, че като цяло по наше виждане това е една изключително широка тема, която не се наемаме да коментираме без подробна аргументация, но в резюме изразяваме убеждението ни, че предлаганата структура – макар и твърде закъсняла, би спомогнала за напредъка в правната сфера на обществените взаимоотношения.

Разбира се, ползвайки случая, не бихме спестили констатацията ни, че в последно време е популярно да се обсъжда нещо, наречено най-общо „съдебна реформа“, което поражда усещане, че сме забравили вече какво точно трябва да се реформира. А се твърди в Актуализираната стратегия, че обект на положителна трансформация следва да е т.н. „съдебна система“ – понятие недефинирано, без яснота за структурата и функционалната му обвързаност. В крайна сметка се оказва, че на практика се осъществява преструктуриране на съдебната власт, което по никакъв начин, според нас, не способства за подобряване на усещането в обществото за бърз и справедлив съдебен процес.

И ако подобен ще е подхода на дейност и на новообразувания Съвет, вероятно ще е целесъобразно още изначално да бъде разделен на две колегии – съдийска и прокурорска.

Все пак, ако водещ в работата на Съвета ще е обществения, а не професионално-груповия интерес, си позволяваме да Ви препоръчаме:

1.     Председател на Съвета да бъде лице – общественик, с добро име в обществото, без правно образование.

Та нали представителите на правната общност би следвало да убедят хората, те и в голямата си част нямащи правни знания  (в умален мащаб членовете на Съвета → да убедят Председателя), че планираните и предприемани действия ще имат за резултат положителни промени.

2.     Предлагаме в ал. 3 на чл. 3 от Проекта (Членове на съвета са:) да се допълни:

„15. представител на Гражданския съвет към ВСС;“

Мотивите за това ни предложение са, че действащият вече 4-та година Граждански съвет към ВСС, включващ 17 НПО с опит в правната сфера, безпорно е доказал своята полезност и би спомогнал както в организационно отношение, така също и при разглеждането на проблемни области – чрез прилагането на мултидисциплинарен подход.

3.     Не сме съгласни с изложеното в Доклада към проекта, че: „Предложеният проект на Постановление на МС няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху Държавния бюджет“.

Изразяваме обратното становище, че Съветът би следвало да има за целева задача въздействие за излизане от аморфното състояние, при което всички отдавна са забравили какъв смисъл има вложен в отделните параграфи на бюджета на съдебната власт, и от година в година тази част от Държавния бюджет се приема чрез корекционни коефициенти.

Например до разработването на програмен бюджет на съдебната власт, Съветът да следи и предлага мерки в тази насока.

 

Надяваме се с настоящото – макар фрагментарно и неизчерпателно, да сме били полезни, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                               С уважение,                                           

                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Изпълнителен член на УС на Сдружение „СЕФИТА”,

Съпредседател на Гражданския съвет към ВСС;

 

 

Настоящото становище е разгледано и прието на заседание на УС на Сдружение „СЕФИТА“, проведено на 09.01.2016 г.