Писмо до Министъра на правосъдието - госпожа Екатерина Захариева - от 28.12.2015 г.

 

изх. № 110 / 28.12.2015 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Екатерина Захариева

 

 

ОТНОСНО:Предвиждани дейности и мероприятия от Министерството на правосъдието, касаещи подобряване работата на вещите лица при възлагане и изпълнение на съдебни експертизи;

 

Уважаема г-жо Министър,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружението е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

За установеното нееднократно сме информирали МП и ВСС – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица специалисти – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес.

Едновременно с това, на база наши анализи и констатации, сме предлагали по конкретно индикираните проблематики вижданията ни за подобряване на експертната дейност.

В тази връзка, и в съответствие с декларираните намерения в оповестената от Министерството на правосъдието „Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз”, най-учтиво молим да ни информирате за Вашите намерения през следващата 2016 г., относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани програми за хармонизиране на експертната дейност у нас с възприети подходи и практики в страните от ЕС,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулиращи обществените отношения, свързани с възлагането и изпълнението на съдебни експертизи,
  • планирани действия по унификация на съдебната практика по отношение назначаване, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране;

Надяваме се, също така, че през следващата 2016 г. ще бъде продължена и успешно приключена работата на Работната група, назначена със Заповед № ЛС-04-1418/14.10.2015 г. на Министъра на правосъдието, и сформирана с цел изготвянето на Концепция за съдебната експертиза, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.

Ползваме случая да Ви пожелаем успешен мандат на отговорния Ви държавен пост.

Потвърждаваме нашата готовност за сътрудничество от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

 

                                               С уважение,                                           

                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Изпълнителен член на УС на Сдружение „СЕФИТА”,

Съпредседател на Гражданския съвет към ВСС;