Апел към специалистите, извършващи дейност като вещи лица - от 13.08.2015 г.

 

А П Е Л


Уважаеми колеги,

във връзка с положения от новоприетата Наредба № 2 от 29.Юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (Наредбата), най-учтиво и настоятелно Ви приканваме стриктно да спазвате при назначаването Ви за извършване на експертизи по досъдебни производства и по съдебни дела, предвиденото в чл. 31 ал. 1, а именно:

„Вещото лице започва дейността си по извършване на експертизата, след като е внесен депозит за заплащане на труда му.”

Нормата е с императивен характер и не разграничава възлаганията по тяхната специфика – дали са по наказателни, граждански, административни или търговски производства, т.е. във всеки един случай вещото лице преди да започне извършването на експертиза, следва да установи внасянето на депозит, предвиден за заплащане на полагания от него труд.

Наредбата, също така, уточнява:

-          когато експертизата е назначена по искане на страни, които не са освободени от заплащане на разноски, възнаграждението се определя с първоначален депозит, който се внася по сметка на органа, назначил експертизата, (чл. 28 ал. 1)

-          по дела, по които страните са освободени от разноски, се определя първоначално възнаграждение по чл. 24 ал. 1, (чл. 28 ал. 2)

За определяне на първоначалното възнаграждение по последната от посочените по-горе две хипотези, и в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредбата, Ви препоръчваме, след първоначално запознаване с материалите, предоставени Ви за извършване на експертиза, да изготвите прогнозна справка-декларация, съответстваща на чл. 24 ал. 2 от Наредбата и на действащата часова ставка, която да представите с аргументиран доклад. Такъв подход би улеснил както възлагащия орган при внасянето на депозита по чл. 31 ал. 1 от Наредбата, в т.ч. и в аспекта на разполагаемите бюджетни средства, а така също и вещото лице – в очакванията му за достойно и съответстващо на труда му възнаграждение.


УС на Сдружение „СЕФИТА”

13.08.2015 г.,

гр. София