Сигнал до Инспектората към ВСС с копие до Гражданския съвет към ВСС от 04.03.2013 г.

Изх. № 024 / 04.03.2013 г.

Вх. № на ИВСС: Ж-01-200 / 04.03.2013 г.


ДО

ИНСПЕКТОРАТА КЪМ  ВСС

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 гр. София


КОПИЕ:   ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВСС

                                                                      

С И Г Н А Л

от Сдружение „СЕФИТА”
ул. „Оборище” № 1А
1504 гр. София

 

ОТНОСНО: Неотразяване на наша жалба вх. № 2143/07.02.2013 г. в публичния деловоден регистър на ВАС. Необразуване на съдебно дело по наши жалби;

 

Уважаеми дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Тъй като считаме, че са засегнати права и законни интереси на специалистите, назначавани за вещи лица в съдебния процес, сме обжалвали, заедно с други жалбоподатели, издадената от Министъра на правосъдието Наредба № 3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ бр. 98/11.12.2012 г.). В съответствие с изискванията на АПК сме внесли на 17.01.2013 г. жалбата чрез органа, издал Наредбата – Министерството на правосъдието (вх. № 94-00-10 на МП), до Върховния Административен Съд.

По причина, че в продължителен период Министерството на правосъдието не изпраща жалбата ни до съда, сме подали и друга жалба – до ВАС (вх. № 2143/07.02.2013 г. на ВАС), за изискване на преписката служебно.

С учудване научихме, че подадената до ВАС жалба не се установява в публичния деловоден регистър на ВАС (прилагаме разпечатка), макар че при справка на гише информация в съда да се потвърждава наличието й.

До настоящия момент не ни е известно да е образувано дело по внесените от нас жалби.

Изключително ни е неприятно да установим, че с поведението си за отлагане във времето и протакане на процедурно изискуемите действия, ние всъщност получаваме отказ от правосъдие, а на много наши колеги – също вписани за вещи лица, се прегражда възможността да се присъединят към жалбата ни. Следва да се има предвид, че обжалваната от нас наредба понастоящем се прилага.


Уважаеми дами и господа Инспектори към ВСС,

молим, след като се убедите в истиността на изложеното от нас по случая, и след като извършите нужните проверки, да ни уведомите:

1. За причините, поради които Министерството на правосъдието не счита за нужно повече от месец да изпрати подадената от нас жалба срещу Наредба № 3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ бр. 98/11.12.2012 г.), до ВАС,

2. За причините, поради които почти един месец ВАС не е в състояние да изиска преписката служебно от Министерството на правосъдието, нито образува дело по внесеното от нас копие на жалбата,

3. За причините, поради които деловодната система на ВАС работи в два различни режима, като показва различни резултати – в публичния електронен регистър, и в регистъра при съда. Одитирана ли е електронната деловодна система за съответствие и недопускане на различна информация?


Като Ви благодарим предварително, оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

С уважение,

Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”