Жалба до ВАС от 07.02.2013 г. относно невнасяне от страна на МП на Жалба против Наредба № 3/2012 г.


ДО 
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

Ж  А  Л  Б  А

от

1. Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА”, ЕИК 131 281 977, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Генерал Михаил Кутузов № 43, чрез председателя на управителния съвет г-жа Веселина Георгиева Попова;
2. Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители”, ЕИК 175 604 930, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши” № 10, ет. 3 офис 9, чрез председателя на управителния съвет г-н Людмил Крумов Андреев;
3. Любомир Петров Герджиков, ЕГН;
4. Емилия Антова Петрова, ЕГН;
5. Веселина Георгиева Попова, ЕГН;
6. Стефан Николов Кънчев, ЕГН;
7. Таси Ценов Беляшки, ЕГН;
8. Стоян Делчев Гешев, ЕГН;
9. Спас Георгиев Милчев, ЕГН;
10. Меглена Петрова Желенска, ЕГН;
11. Николай Стоянов Желенски, ЕГН;
12. Ангел Харизанов Ковачев, ЕГН;
13. Николина Илиева Ножарова, ЕГН;
14. Петра Володиева Иванова, ЕГН;
15. Красимир Енчев Хаджиминчев, ЕГН,
всички със съдебен адрес и чрез пълномощника им адв. Йорданка Николова Тодорова, кантора: гр.София, ..., тел.: ....

СРЕЩУ:

Наредба на Министерство на правосъдието №3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн. Д.в. бр. 98/11.12.2012 г.

на основание чл.185 и сл. от АПК

 

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

На 17.01.2013 г. подадохме чрез Министерство на правосъдието жалба до Върховен административен съд срещу издадената от министерството  Наредба на Министерство на правосъдието №3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн.Д.в. бр. 98/11.12.2012 г. До момента жалбата стои в отдел „Правен” на Министерство на правосъдието, което не предприема никакви действия по изпращането й до Върховен административен съд.

Предвид горното подаваме жалбата направо до Вас, с молба да образувате административно дело по обжалването и да изискате пълната комплектована преписка от Министерство на правосъдието, където се намират всички представени от нас с жалбата доказателства, включително вносна бележка за платена държавна такса и оригинали на пълномощни и други документи, представляващи приложения и писмени доказателства към жалбата.

            Приложено представяме копие от жалбата с входящия номер в деловодството на Министерство на правосъдието.

/следва текста на Жалбата/

                                                         С уважение,