Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно предвиждани мероприятия и промени, свръзани със съдебните експертизи от 02.01.2013 г.

Изх. № 002 / 02.01.2013 г.

ПОВТОРНО! [1] 

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО:
Предвиждани мероприятия и промени, касаещи подобряване на дейността на вещите лица при възлагане на съдебни експертизи;

 

Уважаеми дами и господа,

       Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

       Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща изпълнението на съдебни експертизи.

       За установеното нееднократно сме Ви информирали – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес.

       За периода от създаването на Сдружение „СЕФИТА”, на база наши анализи и констатации, сме представяли на вниманието Ви по конкретно индикираните проблематики наши предложения за подобряване на експертната дейност.

       В тази връзка най-учтиво молим да ни информирате за Вашите виждания и намерения през следващата 2013 г., относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулираща положението на вещите лица,
  • планирани действия по унификация на съдебната практика по отношение назначаването, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране,

       Надяваме се на разширяване на сътрудничеството ни от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,


                                                             С уважение,                                           

                                                        ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”

 


[1]Искането с настоящото писмо е повторно, тъй като аналогична информация сме поискали, но не сме получили, с наш изх. № 087/23.11.2011 г.;