Жалба до ВАС от 17.01.2013 г. против Наредба № 3 от 30.11.2012 г. на Министъра на правосъдието

 

ЧРЕЗ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

Ж  А  Л  Б  А

от

1. Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА”, ЕИК 131 281 977, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Генерал Михаил Кутузов № 43, чрез председателя на управителния съвет г-жа Веселина Георгиева Попова;
2. Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители”, ЕИК 175 604 930, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши” № 10, ет. 3 офис 9, чрез председателя на управителния съвет г-н Людмил Крумов Андреев;
3. Любомир Петров Герджиков, ЕГН;
4. Емилия Антова Петрова, ЕГН;
5. Веселина Георгиева Попова, ЕГН;
6. Стефан Николов Кънчев, ЕГН;
7. Таси Ценов Беляшки, ЕГН;
8. Стоян Делчев Гешев, ЕГН;
9. Спас Георгиев Милчев, ЕГН;
10. Меглена Петрова Желенска, ЕГН;
11. Николай Стоянов Желенски, ЕГН;
12. Ангел Харизанов Ковачев, ЕГН;
13. Николина Илиева Ножарова, ЕГН;
14. Петра Володиева Иванова, ЕГН;
15. Красимир Енчев Хаджиминчев, ЕГН,
всички със съдебен адрес и чрез пълномощника им адв. Йорданка Николова Тодорова, кантора: гр.София, ..., тел.: ....

СРЕЩУ:

Наредба на Министерство на правосъдието №3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн. Д.в. бр. 98/11.12.2012 г.

на основание чл.185 и сл. от АПК

 

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

С атакуваната с жалбата наредба нейният съставител - Министерство на правосъдието - сочи, че иска да уреди: 1. редът и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица; 2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица; 3. условията и редът за определяне възнагражденията за вещи лица.

Жалбоподателите са лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от наредбата или за които тя поражда задължения, което ги прави активно легитимирани да обжалват подзаконовия нормативен акт. Доверителите ми, видно от приложените извлечения от списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ, са вещи лица в съдебните райони на Софийски градски съд, на Софийски окръжен съд и на Плевенски окръжен съд. Ето защо те са засегнати от атакуваната с жалбата наредба и са активно легитимирани да я обжалват.

Атакуваната с жалбата наредба представлява подзаконов нормативен акт, тъй като засяга правната сфера на определен кръг лица и като такава сама по себе си подлежи на обжалване по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Не сме доволни от така обнародваната Наредба на Министерство на правосъдието № 3/30.11.2012г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн.Д.в. бр.98/11.12.2012 г. и я обжалваме пред Вас с молба да я отмените изцяло като незаконосъобразна.

Съображенията ни за това са следните:

I. Наредбата съдържа разпоредби, които пряко противоречат на законови разпоредби:

1. Начинът, по който е изготвена атакуваната с жалбата наредба, противоречи пряко на разпоредбата на чл.26 от ЗНА, а именно: не са спазени задължителните при изработването на нормативния акт принципи на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Съставителят на проекта не го е публикувал на интернет страницата на Министерство на правосъдието заедно с мотивите, съответно доклада, видно от приложеното извлечение от интернет страницата на МП, а на заинтересованите лица не е предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Жалбоподателят „СЕФИТА” нееднократно е правил конкретни писмени предложения за изменения и допълнения към Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, в т.ч. до МП и ВСС. И към момента на интернет страницата на МП в раздел „Нормативни актове” е включена Наредба №1/2008 г. на ВСС, без да е посочено, че е отменена, нито е качена новата наредба на МП;

Не се установяват данни съставената от МП Наредба № 3/2012 г. да е била надлежно съгласувана от ВСС, както изисква разпоредбата на чл. 403 ал. 1 от ЗСВ, като според Протокол № 44/18.10.2012 г. от проведено заседание на ВСС, е било дадено положително становище по проекта за наредба на основание чл. 31 от ЗСВ, но не и проведена процедура по нейното съгласуване.

2. Член 14, ал.1 от наредбата не е в съответствие с чл.398, ал.1 от ЗСВ – в текста на чл.14, ал.1 от наредбата липсва посочването на  специализирания наказателен съд като съд, за който също така се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица;

3. Чл.19, ал.1 и 2 от наредбата не са в съответствие с чл.401, алинеи първа и втора от ЗСВ – не са упоменати всички членове на комисията, които са задължителни съобразно законовата разпоредба;

4. Чл.31, ал.1 от наредбата – текстът противоречи на чл.403, ал.1 от ЗСВ – съставителят на наредбата може да определи само условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, но не и да определя и въвежда конкретен размер (5 лева за действително отработен час). Няма никакви индикации как е преценено числото 5. Това се отнася и за чл. 27, както и за чл. 33 ал. 2 от наредбата;

II.  Липса на компетентност:

В текстовете на наредбата съставителят е излязъл извън компетенциите си: членове 4, 5, 6, 7, 21, ал.1, 27 и цялата глава пета от наредбата съдържат текстове, които са извън компетенциите на съставителя, а именно: чл.чл. 4, 5 и 6 съдържат разпоредби за водене на експертното деловодство; в чл.7 се съдържа определяне на съдебните експертизи по класове и видове; в чл.21, ал.1 се говори за образец, утвърден с решение на ВСС, но дейността по утвърждаване на карта на вещото лице е извън компетенциите на ВСС, т.е. с наредбата се създават права и задължения на друг орган; чл.27 касае непосредствено определяне на възнаграждение, а не условия и ред за неговото определяне; глава пета – Етични правила за поведение на вещото лице – те се определят от съсловните организации и се утвърждават от ВСС и не са от компетенциите на МП.

III. Фактически грешки, които правят съответните текстове неприложими и по същество нищожни:

1. В чл.17 липсва точка, която да изисква декларация – съгласие на работодателя на специалиста, ако последният е в трудово-правни отношения с организация, ведомство или учреждение. Необходимо е съобразяване на служебната ангажираност на специалиста по трудово правоотношение, когато е назначен за вещо лице,  с необходимостта от осигуряване на време за извършването на експертизата, както и за явяване в съдебни заседания;

2. В чл.23, ал.1 се упоменава изискване по чл.13, т.7 – такава точка в чл.13 няма;

3. Т.7 на чл.23, ал.1 е неприложима, тъй като няма приети и утвърдени „етични правила за вещи лица”, нито Етичен кодекс на вещото лице (по аналогия с други лица от съдебната система – Кодекс за етично поведение на българските магистрати, Етичен кодекс на адвоката, Етичен кодекс на съдебните служители);

4. Чл.35, ал.2 – визира се някакъв минимум, който обаче никъде не е определен, най-малко в разпоредбата на чл.30.

IV. Непълнота на текстовете и противоречие с европейски правни норми и добри практики:

1. В приложението по чл. 7 не са упоменати съдебно-оценителни експертизи, които са най-често допусканите при имуществени съдебни спорове;

2. В алинея трета на чл.19 не е упоменато, че членовете на комисията трябва да изпълняват своята дейност освен безпристрастно, но и при отчитане на мотивираното становище на съсловни сдружения и на професионални организации. Мотивите за това са, че членовете на комисиите не притежават специални знания и умения за преценка на качествата на кандидатите по т.т.4 и 5 от чл.2 на наредбата. Така например е предвидено в Закона за вещите лица и преводачите на Р. Австрия;

3. В чл.23, ал.2 би следвало да се съдържа и изискване за отчитане на мотивираното становище на съсловни сдружения и професионални организации;

4. В чл.25 липсва разпоредба относно задължението на възлагащия орган да заплати възнаграждението и направените от вещото лице разходи в определен разуменсрок. За никого не е тайна, че към днешна дата възнагражденията на вещите лица се бавят с месеци, а понякога и с години;

5.  Чл.28 – допусната е дискриминация по отношение на други ведомства, организации и учреждения, в които работят специалисти, утвърдени за вещи лица. Същото касае и издадената от МП наредба за условията и редът за извършване на съдебномедицински, съдебно-психиатрични и съдебно-психологични експертизи, включително и за заплащане на разходите на лечебните заведения – на основание чл. 403а от ЗСВ;

6. Чл.29 – създава се задължение за възлагащия орган, който не е компетентен без предварително уточнение с вещото лице да съобрази и прецени посочените критерии в алинея първа. Възлагащият орган няма специални знания и умения да съобрази и прецени самостоятелно и адекватно специфичните параметри на експертизата – като сложност и специфика на поставените задачи, компетентност истепен на квалификация на вещото лице, време, необходимо за извършване на експертизата, обем извършена работа, присъщи разходи за извършване на експертизата и др.;

7. Чл.29, ал.3 е неприложима – с наредбата не се въвеждат подходи и методи или други икономически похвати за определяне на възнаграждението, приложими и обосноваващи преценката на възлагащия орган;

8. Чл.34, ал.3 – не е предвидено задължение на възлагащия орган да посочи мотиви, което лишава вещото лице от възможността да защити интересите си, в случай, че не споделя преценката за неприемане на заключението инеизплащане на възнаграждение;

9. Текстът на чл.36 е непълен, тъй като не дава възможност на възлагащия орган да увеличи възнаграждението на вещото лице; този текст е некоректен и едностранчив, предвиждащ наличие на основания само за намаляване, но не и за увеличаване на първоначалното възнаграждение;

10. В т.4 на §1 от ДР към наредбата задължително следва да се уточни, че експертизата е процесуалнорегламентирана дейност с характер на доставка на услуга. В този смисъл посочваме европейската съдебна практика – решение на ЕСПЧ – т.1 по съединени дела №С-372/09 и С-373/09 относно характера на съдебната експертиза.

11. Наредбата като цяло не е в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент, както и с изискването в срок от три години от влизането в сила на Директивата за услугите, т.е. до 28.12.2009 г., страните-членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с Директивата;

12. В наредбата липсва дефиниране на понятието „възлагащ орган”, както и изискване последният да се персонифицира с правосубектност в акта за възлагане на експетиза, което препятства възможността на извършилия експертиза да претендира възнаграждение по съдебен ред;

13.  В наредбата липсва разпоредба, определяща статута на вещото лице.

Атакуваната с жалбата наредба противоречи пряко на чл.12 от ЗНА, тъй като с нея следва да се уредят условията и редът, но не и размерите на възнагражденията и разходитена вещите лица. И тук съставителят на наредбата е излязъл от кръга на определените му със закон компетенции, като се е произнесъл и е създал норма, която не е от неговите компетенции. Друго щеше да е положението, ако към наредбата беше създадена тарифа, в съответствие с която да се определя размер на конкретни възнаграждения. Такава обаче не е изготвена и приета.

Прочее съставителят на Наредба № 3/2012 г. е възприел същата часова ставка от 5 лв./час, като посочената в чл. 31 ал. 1 на Наредба № 1/2008 г. на ВСС (отм.), т.е. според него обявяваните инфлационни процеси в статистиката на НСИ не касаят труда и съответно възнагражденията на вещите лица. Аналогично е положението и с посоченото в чл. 27 възнаграждение в размер на 15 лв., както и относно размера на разходи, упоменати в чл. 33 ал. 2 от наредбата.

Определеният лимит от 5 лева за действително отработен час противоречи на принципа на диференциация на възнагражденията, съобразно сложността на задачата, квалификацията на експертите, трудоемкостта и други условия. Работата на експерта е преди всичко един високо интелектуален труд, в процеса на който успешното решаване на задачата зависи най-вече от квалификацията, опита, познанията и умствените способности на експерта, а не от времетраенето на огледите, измерванията, справките и другите процесуални действия, които имат чисто технически характер. В тази си част наредбата противоречи не просто на закона, а изцяло на утвърдената житейска практика. Още повече, че за достигане размера на обичайното заплащане за експертната услуга от вещото лице, на последното му се налага да удължава сроковете за изпълнение на експертиза, наместо да се стимулира извършването й в по-кратък период, което би спестило и процесуално време.

В наредбата е предвидено заплащане на разходи, без да е взето предвид, че заплащането на разходи по същността си е вид обезщетение, а не възнаграждение. И тук съставителят на наредбата е излязъл от рамките на своята компетентност.

Видно от горното, атакуваната с жалбата наредба е приета изцяло в нарушение на закона. Молим същата да бъде изцяло отменена като незаконосъобразна. В случай, че не уважите това наше искане, молим да бъдат отменени следните членове от наредбата: членове 4, 5, 6, 7, 21, ал.1, 27 и цялата глава пета, членове 14, ал.1, 17, 19, ал.1 и 2, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33 ал. 2, 34, 35 по съображенията, посочени по-горе.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА: Прилагам и моля да приемете като доказателства по делото: извлечения от Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 от ЗСВ, при Софийския градски съд за 2012 г. (обн.Д.в.бр.74/28.09.2012г.), на Софийски окръжен съд (обн.Д.в.бр.3/2006г.), на Плевенски окръжен съд; удостоверение за актуално състояние на сдружение „СЕФИТА”; удостоверение за актуално състояние на „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители”; 2 бр. извлечения от интернет страницата на МП – раздели „Законопроекти” и „Нормативни актове”; 1 бр. извлечение от интернет страницата на ВСС – раздел „Заседания на ВСС/Протоколи” – извлечение от протокол № 44/18.10.2012 г., писмени предложения за изменения и допълнения към Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, в т.ч. до МП и ВСС; решение на ЕСПЧ – т.1 по съединени дела №С-372/09 и С-373/09 относно характера на съдебната експертиза - извлечение;  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент – извлечение; Договор за функционирането на ЕС – чл. 57 (извлечение), Закон за вещите лица и преводачите на Р. Австрия - извлечение.

Моля да задължите ответника Министерство на правосъдието да представи мотивите, съответно доклада от проведено обществено обсъждане на наредбата, съобразно нормата на чл.28 от ЗНА. 

Моля да задължите ответника Министерството на правосъдието да представи, също така, финансово-икономическа обосновка и конкретно извършени разчети за определяне на възнагражденията или техни елементи, посочени в чл. 27 и чл. 31 ал. 1, както и на разходните норми по чл. 33 ал. 2 от Наредбата, а също молим да ни се даде възможност след запознаване да поискаме допускане на съдебна финансово-икономическа експертиза със задача: да даде заключение дали са научно обосновани средствата и методите, използвани при изчисление на посочените стойности на възнаграждение и разноски.

Моля да задължите ответника Министерство на правосъдието да представи решение на ВСС за съгласуване проекта на наредбата, ведно с всички документи, касаещи съгласувателната процедура по новата наредба, както и направеното в тази връзка при проведените обсъждания предложение от професор Лазар Груев за изготвяне не на наредба, а на закон, уреждащ тази материя.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, вкл. адвокатски хонорар.

Приложение: препис от жалбата с доказателствата за противната страна, пълномощни за процесуално представителство, квитанция за внесена д.такса.

 

С уважение,