АПЕЛ към специалистите, утвърдени за вещи лица

 

 

А П Е Л

към специалистите, утвърдени за вещи лица

 

Уважаеми колеги,

както ви е известно, вече повече от 10 години Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА" работи по проблематиката, свързана със съдебното експертизиране, в това число и за неговото адекватно нормативно регулиране и въвеждането на добри практики (www.sefita.org).

Въпреки многократните ни сигнали до МП, ВСС и други органи за установени нередности при назначаване, приемане и последващо изплащане на разходи и възнаграждения по извършени експертизи в досъдебната и в съдебната фаза на процеса, реални резултати в посока подобряване на взаимодействието с възлагащите органи чрез обсъждане и приемане на изменения в действащата нормативна уредба, не бяха постигнати.

Уверенията от МП и ВСС, че се работи върху проект на Закон за вещите лица, редица години не поражда очакваните положителни промени, като наместо това през м. декември 2012 в бр. 98 на ДВ беше публикувана "нова" Наредба № 3 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, която почти дословно преповтаря предходната Наредба № 1/2008 г. на ВСС, а така също възпроизвежда и всичките й слабости и недостатъци, които нееднократно сме обсъждали.

Водени от убеждението, че е крайно време да се дискутират и възприемат съответстващи на европейските норми и практики изменения в правилата, регулиращи дейността на вещите лица, което също следва да е в интерес и на съдебната система, ръководството на Сдружение "СЕФИТА" обсъжда възможността да претендира по съдебен ред (пред ВАС) отмяна на Наредба № 3/2012 на МП, поради:

1. Необсъждането й със заинтересованите от нейното прилагане съдебни експерти и техни организации,

2. Непълнота и неясноти, касаещи:

    - статута на вещото лице,

    - участие на представители на професионални и академични организации при подбора и при отписване на вещи лица, както и при спорове относно качеството на извършени съдебни експертизи,

    - дефиниране на съдебната експертиза като доставка на услуга,

    - заплащане на възнаграждение за извършени съдебни експертизи съобразно Тарифа, базирана на данни на НСИ за средната работна заплата (какъвто подход е възприет в съдебната система),

    - стриктно регламентиране на правата, задълженията и отговорностите на страните с отношение към съдебната експертиза (възлагащ орган, съдебен експерт, заинтересовани страни, в т.ч. въвеждане на разумни срокове за разплащане за извършени експертизи),

    - приемане на програми, насочени към повишаване на квалификацията на вещите лица и подобряване на тяхното взаимодействие с други органи от съдебната система,

    - други;

Считаме за навременно разглеждането на възможността - поради проявяващото се слабо координиране, администриране и отчитане от съдебните органи на дейността по извършване на съдебни експертизи , в съдебния процес у нас да бъде възприета смесена система на възлагане (като например в Швеция и в Холандия), при която частната експертиза, равнопоставено с тази по възлагане от съда или от досъдебното производство, да се възприема и обсъжда като особен вид доказателство.

Поканваме ви да подкрепите и се присъедините към намерението ни да възразим на неглижирането на проблемите на съдебните експерти и на съдебната експертиза - чрез обжалванe по съдебен ред на Наредба № 3/2012 на МП.

С оглед покриване на разходи в предстоящия съдебен процес, преценяваме за разумно направата на вноска от присъединилите се експерти - от 20 лева, а за заинтересовани организации - 200 лева.

Ще ви очакваме за допълнителна информация и формалности в офиса на Сдружение "СЕФИТА" на ул. "Оборище" № 1А ет. 3, на 08. и 09.01.2013 г. от 13 до 17 ч.

Желаещите предварително да изразят становище или да дадат препоръки, могат да го направят на и-мейл адрес: office@sefita.org.

Молим, също така, ако прецените, че и други наши колеги могат да се заинтересуват и да подкрепят инициативата, да им предадете или препратите настоящия Апел.

Ползваме случая да ви пожелаем ползотворна и успешна Новата 2013 г.,

 

инж. ик. Любомир П. Герджиков -

член на УС на Сдружение "СЕФИТА"