Писмо до Министъра на Правосъдието относно информация за проведен симпозиум в Брюксел от 27.03.2012 г.

Изх. № 025 / 27.03.2012 г.


                                                            ДО

                                                            МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                            ул. „Славянска” № 1

                                                            гр. София 1040

 

ОТНОСНО: Информация за проведен симпозиум на тема: „Европейската експертиза в гражданския процес”; 

 

                                  Уважаема г-жо Министър,

           Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. 
          
Както Ви информирахме с предходно наше писмо (наш изх. № 101/12.12.2011 г.), бяхме уведомени от Президента на Европейския институт за експертизи и експерти – г-н Жан-Реймон Люмер, че на 16-17 март 2012 г. в Брюксел/Белгия се предвижда провеждането на симпозиум на тема: „Европейската експертиза в гражданския процес”, на който ще бъдат разгледани и обсъдени основни теоретични и практически положения, касаещи съдебното експертизиране и статута на съдебния експерт, както и направления за сближаване и унификация на подходите при извършване на съдебни експертизи в страните от Европейския Съюз (ЕС). 
          
След разменена кореспонденция и уточнения за конкретните теми, предмет на обсъждане на организирания форум, от Европейския институт за експертизи и експерти отправиха покана до Сдружение „СЕФИТА” наши представители да вземат участие в работата на Симпозиума. 
          
В тази връзка и по решение на УС на Сдружението, двама наши представители участваха при обсъжданията, проведени в периода 16. - 17. март 2012 г. по време на симпозиума. На мероприятията на симпозиума присъстваха повече от 100 представители на страни от ЕС, а също и от други европейски страни, в това число съдии, прокурори, преподаватели по юридически науки, съдебни експерти и представляващи техни организации. 
          
Предстои провеждане на аналогичен симпозиум и по отношение на съдебната експертиза в наказателния процес, иницииран отново от Европейския институт за експертизи и експерти. 
          
Предвид гореизложеното, както и във връзка с проявения интерес от ръководството на Института, а също и от участници в симпозиума да им предоставим обзорна информация за състоянието и перспективити на съдебната експертиза в България, отново се обръщаме към Вас с молба да ни информирате за Вашите виждания и намерения през 2012 г. относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулираща положението на вещите лица,
  • планирани действия за унификация на съдебната практика по отношение назначаването, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране, в гражданския и в наказателния процеси;

           Като Ви благодарим предварително, оставаме в очакване на Ваш отговор, както и на разположение за допълнителна информация при необходимост,


                                               С уважение,

                                                        ик. Веселина Г. Попова –
                                                        Председател на Сдружение „СЕФИТА”