Писмо до Министерство на правосъдието относно предвиждани дейности за подобряване работата на вещите лица от 12.12.2011 г.

Изх. № 0101 / 12.12.2011 г.

 

                                                             ДО  

                                                             МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                             Г-жа Диана Ковачева

 

ОТНОСНО: Предвиждани дейности и мероприятия от Министерството на правосъдието, касаещи подобряване работата на вещите лица при възлагане и изпълнение на съдебни експертизи;

 

                                    Уважаема г-жо Министър,

             Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. 
             Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи. 
             За установеното нееднократно сме информирали ВСС – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес. 
             Едновременно с това, на база наши анализи и констатации, сме предлагали по конкретно индикираните проблематики вижданията ни за подобряване на експертната дейност. 
             Научаваме от публикация на интернет-страницата на Министерството на правосъдието, че на 17.10.2011 г. е било проведено първо заседание на сформирана работна група за изготвяне на Концепция за съдебната експертиза, ръководено от зам. министъра на правосъдието г-жа Даниела Машева. 
             В тази връзка, и в съответствие с декларираните намерения в оповестената Ви „Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз”, най-учтиво молим да ни информирате за Вашите намерения през следващата 2012 г., относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулираща положението на вещите лица,
  • планирани действия по унификация на съдебната практика по отношение назначаване, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране;

             Ползваме случая да Ви информираме, че сме  уведомени от Президента на Европейския институт за експертизи и експерти – г-н Жан-Реймон Люмер, че на 16-17 март 2012 г. в Брюксел се предвижда провеждането на симпозиум при участието на магистрати, юристи, експерти и техни организации от страните в Европейския съюз, на който ще бъдат разгледани и обсъдени основни теоретични и практически положения, касаещи съдебното експертизиране и статута на съдебния експерт, както и направления за сближаване и унификация на подходите при извършване на съдебна експертиза.
             Надяваме се на сътрудничество от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                               С уважение,                                           

                                                        ик. Веселина Г. Попова – 
                                                        Председател на Сдружение „СЕФИТА”

Без отговор от адресата