Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно неплащане/плащане в намален размер на възнаграждения на експерти - от 25.08.2011 г.

Изх. № 073 / 25.08.2011 г.

                                                                       ДО

                                                                       ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА

                                                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Неплащане/плащане в намален размер на възнаграждения на експерти по изпълнени съдебни експертизи;

 

                                   Уважаеми дами и господа,

          Многократно сме Ви информирали за проблеми, които възникват във връзка със заплащане на труда на специалисти, регистрирани към Сдружението ни, за извършени от тях експертизи по досъдебни производства и в съдебна фаза.

          Конкретно с настоящото довеждаме до знанието Ви получен отговор по наш сигнал до административния ръководител на СГП – наш изх. № 053/19.07.2011 г. (приложени сигнала и отговора), който по наша представа съдържа некоректни интерпретации на положения от Наредба № 1/2008 г. на ВСС.

          Без да коментираме твърденията, че „много ясно са разписани правилата, които определят реда и условията за лицензиране на вещите лица, ...”, както и че „Сдружение `Сефита` е дружество с нестопанска цел ...”, бихме желали да обърнем внимание върху следното:

1.    В първи абзац на втора страница от Отговора се развиват доводи за приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в отношенията между възлагащ орган и вещо лице. Възприето е положението на чл. 29 ал. 1 от ЗДДФЛ, че експертната дейност по извършване на съдебни експертизи е „стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон”.

          Ами след като експертната дейност е стопанска дейност, защо администрацията на СГП ограничава правото на воденето й по стопански начин – например като ЕТ при отчитане на действителните и имащи отношение приходи и разходи, или чрез сдружаване на експертите с оглед оптимизиране на разходите им? Ами ако на експерта му се наложи да се регистрира по ЗДДС, и в тази връзка има задължение да води счетоводство, как ще му бъдат възмездени разходите по посочения член от ЗДДФЛ?

          Изобщо как си представя посочената администрация, да съществува и работи икономически модел, при който сега извършени разходи се компенсират частично от данъчни облекчения през следващата година – например, ако това им е разбирането, да обсъдят те от заплатите си да закупуват текущо необходимата техника и консумативи за учреждението, срещу примерно по-ниска за служителите такса смет по ЗМДТ.

          Освен това каква редакция на ЗДДФЛ са чели при изготвянето на Отговора, че са установили, че „в чл. 29 ал. 3 законодателят също така е зачел 25% от дохода на вещите лица ...”, след като вещи лица не се споменават не само в посочения член, но и никъде в ЗДДФЛ.

          И защо администрацията на СГП, след като счита, че в Наредба № 1/2008 г. на ВСС „много ясно са разписани правилата ...”[1], не се придържа към чл. 25, също и към чл. 34 (1) от Наредбата:

Чл. 25. Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза, както и направените разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време и други необходими разходи.

............................

Чл. 34. (1) Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил.

............................

          Освен това в изискванията към лицата, които могат да бъдат утвърждавани за вещи лица, съгласно чл. 13 от Наредба № 1/2008 г. на ВСС, не е посочена императивна необходимост лицето да е самоосигуряващо се, а и практиката показва обратното – при назначаване на експертизи на НИКК, на медицински учреждения, на служители от държавната администрация, на преводачески бюра – все случаи, при които изпълнителите на експертизите (вещите лица) не отговарят на изискванията за лица, упражняващи свободна професия[2].

          Видно, например, и от съдържащото се в чл. 28 от Наредбата, вещото лице може и да е служител в администрация.

          Във връзка с гореизложеното вече неведнъж установяваме негативна практика, прилагана от възлагащите органи – на формални основания да забавят или неизвършват плащания към експерти. В конкретния случай, оспорвайки разходи в размер на 21,- лева, СГП не заплаща и дължимите възнаграждения на вещите лица.

          Ето защо считаме за уместно да се разработят Указания към Наредба № 1/2008 г. на ВСС, с които да се конкретизират правата, задълженията и отговорностите на страните в отношенията по възлагане, извършване и заплащане на възнаграждения и разходи за съдебни експертизи, като се предвидят и реални санкции при неизпълнение.

2.    В трети абзац на първа страница от Отговора, администрацията на СГП твърди, че „по търговския закон Софийска градска прокуратура няма сключен договор с Дружество `СЕФИТА`”.

          Разбира се това обстоятелство ние не го отричаме (ако касае Сдружение „СЕФИТА”, а не някое едноименно търговско дружество), точно колкото и не поддържаме, че сме в състояние на граждански брак със СГП.

          Съгласни сме, естествено, че и Сдруженията не са процесуални субекти, които извършват експертизи – посочено по предходния абзац, както и че експертизите се назначават с писмен процесуален акт и за досъдебното производство този акт е постановление. Споделяме и че вещите лица са физическите лица, отговарящи пред закона за изготвената експертиза.

          От всичко изложено като че трябва да останем с впечатлението, че Сдружението няма място в процеса на съдебното експертизиране. С разсъждения кой изпълнява експертизата, администрацията на СГП подменя и подминава въпроса на кого се възлага, а в чл. 145 (1) от НПК е уточнено:

Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата; обектът и задачата на експертизата; материалите, представени на вещото лице; трите имена, образованието, специалността, научната степен и длъжността на вещото лице или наименование на учреждението, в което работи, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се правят стационарните наблюдения.

          В конкретния случай, с Постановлението за назначаване на експертиза с рег. № 535/14.02.2011 г. на СГП/Следствен отдел, съдебно-икономическата експертиза е възложена на Сдружение „СЕФИТА”, като в качеството на вещи лица са посочени съответните специалисти (извлечение от Постановлението прилагаме).

          Нормално ние не бихме възразили изобщо да не сме в никакви отношения със СГП, в унисон с тяхното разбиране за възлагане на експертиза, като в посочения случай и не ние сме били инициаторите за назначаване на експертизата и оформяне на Постановлението, но добрата практика изисква отношенията да се изясняват преди възлагане на експертизата, а не постфактум да се излагат аргументи, ползвани за повод за неизвършване на плащания за вече положен труд и извършени разходи, и с възникващи съмнения за корупционен натиск.

          Странни са разсъжденията на една администрация (на СГП), обслужваща магистрати от съдебната система, с които не приема възможността да е в отношения с друга организация на независими лица, участващи в съдебния процес – на вещи лица, по повод разплащания за назначени от възлагащия орган и извършени от вещите лица експертизи.

          Във връзка с гореизложеното предлагаме на Вашето внимание да прецените възможността за допълване на чл. 28 от Наредбата със следваща алинея:

(2) Когато експертизата е възложена на организация, към която работят специалисти, одобрени за вещи лица, назначаващият орган заплаща възнагражденията за труд, както и разходите за консумативи и режийни разноски.

          Мотивите за предложението ни са следните:

          При възлагане на експертизи с повишена сложност, в т.ч. колективни и/или комплексни, от многогодишен опит сме установили, че случайно възникналите работни взаимоотношения между непознаващи се вещи лица, най-често не дава качествен продукт, като дейността по обобщаване, техническо редактиране и комплектоване на експертизата е нежелана за изпълнение от всяко от лицата в групата, тъй като е извън специалната му област, а е свързана и със значително време и допълнителни разходи.

          Това е една от причините Сдружение „СЕФИТА” да е предпочитан партньор при назначаването например на комплексни финансово-икономически и технически експертизи (примерно касаещи инвестиционни обекти с държавно финансиране), тъй като има вече сработени групи от специалисти по обществени поръчки, в областа на проектирането, строителството и строителния надзор, икономисти, ценовици и счетоводители – утвърдени за вещи лица по надлежния ред. Освен това на работните групи Сдружението дава възможност да ползват специализирана литература, действалата нормативна база към предишни периоди, които са предмет на изследване и анализ, както и при необходимост консултации със специалисти в други области, предоставя обзаведено и оборудвано офис-помещение за провеждане на работни срещи и работа с предоставените материали, обезпечава при нужда разпечатването и комплектоването на експертизите, а също извършва и финансовото обслужване на експертите. Сдружението е поело и ангажимент да приема призовки от името на вещите лица при тяхно призоваване по експертизи, възложени чрез СЕФИТА, което значително облекчава както призоваващите, така и регистрираните експерти.

3.       В трети абзац на втора страница от Отговора, администрацията на СГП твърди, че „от Ваша страна не е посочено на база на какъв нормативен акт са включени тези разходи”.

          Твърдяното е невярно, видно от предадените ведно с експертизата справки-декларации по образец (екземпляр прилагаме към настоящото), изготвени стриктно според разпоредбите на Наредба № 1/2008 г. на ВСС, и с посочено по всеки един раздел основание за записванията.

4.     В пети (последен) абзац на втора страница от Отговора, администрацията на СГП, на поставения в нашия Сигнал въпрос за разумните срокове за извършване на плащания по предадени и приети експертизи, наместо ангажиране с конкретен времеви интервал, посочва, че „сроковете за извършване на разплащания по предадени експертизи е различен и в зависимост от оформянето на документите”, след което описва процедура.

          От така изложената последователност научаваме, че процеса на съгласуване според създадената организация може да е изключително продължителен – в случаи на отсъствия поради служебни пътувания, заболяване или отпуски на утвърждаващите.

          Недоумяваме какво удостоверява с подписа си административния ръководител.

          Прочее не е вярно и че счетоводството е ангажирано само с изплащане, видно от предходния абзац на Отговора, където е описано, че счетоводителят ХХХХ е разсъждавала върху съдържанието на справките-декларации и е потърсила контакт с вещото лице за получаване на обяснения, след като според създадения ред документите следва вече да са били съгласувани от следовател, прокурор и административен ръководител (според описаната в Отговора последователност).

          Не бихме могли и не възразяваме възлагащият орган на експертизите да се ползва от организация на работа според разбиранията му, стига това да не е за сметка на вещите лица и да не ги ощетява финансово, а в конкретния случай не е така, поради което отново (изложено и в наш изх. № 059/27.07.2011 г. до ВСС) настояваме да прецените възможността за допълване на Наредба № 1/2008 г., като в чл. 34 ал. 1 се добави „Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил, в едномесечен срок от предаване на заключението, като при забава се дължи законова лихва. 

5.     Прочее установяваме, че за всичко това, което е предмет на изложение и коментар по-горе, сме Ви информирали и сме предлагали варианти за уточнения и решения с предишни наши писма и сигнали в период от повече от шест години – например с наш изх. № 005/28.09.2004 г. (приложен).

          За постигане на резултати и подобряване на взаимодействието в съдебната система, разчитаме на съдействието Ви за въвеждане на ред и строг контрол в отношенията между вещи лица и възлагащи органи,                                            

 

                                               С уважение,

 

                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков –
Член на УС на Сдружение „СЕФИТА”,
по възлагане от Управителния съвет на Сдружението



[1] втори абзац на първа страница от Отговора,
[2] по смисъла на т. 29 на §1 от ДР към ЗДДФЛ,