Писмо до Софийска градска прокуратура относно искания за немотивирани корекции на възнаграждения - от 19.07.2011 г.

Изх. № 053 / 19.07.2011 г.

 

                                                              ДО
                                                              РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
                                                              СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
                                                              Г-Н НИКОЛАЙ КОКИНОВ


С И Г Н А Л
 

                                                              от Председателя на Сдружение „СЕФИТА” –
                                                              Веселина Г. Попова


ОТНОСНО:
    Неплащане за възнаграждения на вещи лица по назначена и приета експертиза по досъдебно производство № ХХХ/ХХХХ по описа на СГП – Следствен отдел;

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРАДСКИ ПРОКУРОР,

            Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА” е обединение на експерти и техни организации, работещи повече от 10 години в сферата на съдебното експертизиране, в т.ч. по възлагане от съда и от органите на досъдебното производство. 
            С настоящото бихме искали да Ви информираме за следния възникнал проблем: 
            С постановление за назначаване на експертиза ни беше възложено извършването на съдебно-икономическа експертиза. За формулиране на заключение по поставените задачи беше определен екип от двама експерти, като експертизата беше предадена в срок с приемо-предавателен протокол от ХХ.ХХ.ХХХХ г., ведно със Справки-декларации, изготвени съгласно чл. 29, ал.2 от Наредба № 1/2008 г. на ВСС, както и фактура от същата дата за изплащане на възнагражденията. 
            Около месец след предаване на експертизата, от страна на служител от счетоводния Ви отдел – г-жа ХХХХ, бе потърсен контакт с експертите, извършили експертизата, ползвайки се от личните им данни в справките-декларации, и с искане за корекция на представените документи. 
            По инициатива на г-жа ХХХХ беше поискана и проведена в последствие среща на място в Софийска градска прокуратура, на която:
-          с твърдението, че не следва да признае заявените от експертите по приетата форма част от разходите, а именно: разходи за амортизации (за ползвани техника, оборудване, обзавеждане, софтуер) и режийни разходи (електрическа енергия, топлинна енергия, вода, наем на офис и т.н.),
-          ни беше предложено, за да се извърши плащане в занижен размер, да ни върне всички документи (фактура, справки-декларации с постановление на възлагащия орган), а от наша страна да бъдат съставени нови, за суми, приемливи за служителя Ви, при елиминиране на присъщо-необходимите разходи за амортизации и на режийните разходи. 
            Общоизвестно е в икономическата теория и практика, че разходите за амортизации и за режийни разноски, са ценообразуващи фактори, и аргументите на г-жа ХХХХ за отнасянето им за сметка на капитала на дружества, са собствено разбиране, неподкрепено от действащата нормативна уредба. 
            Считаме устното предложение за подмяна на официално съставени, подписани, предадени и класирани и по досъдебното производство документи,  отправено ни от лице, различно от назначилия експертизата разследващ орган, за неприемливо и крайно неподходящо в отношенията между прокуратура и вещи лица, като още при провеждането на разговора беше категорично отхвърлено от нас. 
            По време на срещата се установи, освен това, че възлагащият орган е одобрил заплащане на възнаграждения на вещите лица в заявения със справките-декларации размер. 
            Във връзка с изложеното очакваме от Ваша страна да разпоредите извършване на проверка по изложеното по-горе, като ни информирате за резултатите от нея. 
            Надяваме се, също така, да бъдат дадени разяснения на служителите Ви, че официално съставени и подписани документи не се унищожават или подменят, а има ред за извършване на корекции, ако такива бъдат надлежно установени за необходими, и след излагане на писмени мотиви. 
            Възникналата ситуация поражда у нас и притеснение за наличие на предпоставки за възникване на корупционни практики чрез създаване на административни пречки, които са крайно нежелани в момент, когато нуждата от уреждане на статута и дейността на вещите лица в рамките на съдбната система става все по-наложителна. 
            Прочее бихме желали да ни информирате, също така, за нормално възприетите при Вас срокове за извършване на разплащания по предадени и приети експертизи. 
            Като оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост, 


                                                           С уважение,

ик. Веселина Г. Попова,
Председател на Сдружение „СЕФИТА”