Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно неплащане/плащане в намален размер на възнаграждения на експерти - от 04.08.2011 г.

Изх. № 067 / 04.08.2011 г.

                                                   ДО 
                                                   ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА 
                                                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО:   Неплащане/плащане в намален размер на възнаграждения на експерти по изпълнени съдебни експертизи;                                  Уважаеми дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА", рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

В тази връзка ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща изпълнението на съдебни експертизи.

С настоящото довеждаме до знанието Ви изложение от регистрирания експерт към Сдружението - инж. ик. Пламен Цанков (рег. № ВФП-03/29.07.2011 г. - приложено).

Въпреки, че не споделяме в цялост някои от обобщенията на експерта, бихме желали да насочим вниманието Ви към тревожни, според нас, практики в отношенията възлагащи органи/съдебни експерти:

1.     От изложеното се изяснява, че в досъдебната фаза възложената експертиза не е била приета и съответно не е заплатена. Въпреки това е била приложена в материалите по досъдебното производство и по образуваното в последствие съдебно дело експертът е бил призован в качеството на вещо лице, защитил е заключението си и същата експертиза е била приета, като е определено и изплатено възнаграждение в намален размер, несъответстващ на представената справка-декларация.

В тази връзка приемаме за некоректно положението на чл. 34 ал. 3 от Наредба № 1/2008 г. - незаплащане на възнаграждение при неприемане на експертиза, най-малкото поради причина, че (не)приемането на заключението по извършена експертиза е двустранен процес, зависещ както от възможностите на експерта да защити обосноваността на неговата разработка, така и от потенциалната възприемчивост на органа, възложил експертизата. Още повече, че последният често няма даже и базови познания в специалната област, в която е разработена експертизата.

Ето защо считаме, че с неизплащането на възнаграждение на вещо лице поради неприемане на заключение по експертиза, както и с редуциране на възнаграждението, се нарушава основно негово право - да получи възнаграждение за положения от него труд и компенсиране на извършените разходи, поради което Ви предлагаме да прецените възможността чл. 34 ал. 4 от Наредба № 1/2008 г. да се допълни:

...........................
(4) ............. За извършените корекции се посочват мотиви и по същество, като се обосновава размерът на корекциите и указва органът, пред който могат да бъдат обжалвани направените корекции.
...........................

2.     Във връзка с изложеното по-горе, както и дадените допълнителни пояснения от експерта Цанков по т. 4 от изложението му, считаме за изключително негативни случаите, при които служители от администрацията на възлагащия орган, ползвайки се от личните данни на вещите лица в справките-декларации, влизат в нерегламентирани контакти с експертите с устни искания за намаляване на декларираните възнаграждения и подмяна на справките-декларации след съответни корекции.

По конкретния случай сме информирали (изх. № 053/19.07.2011 г. - приложено) градския прокурор Н. Кокинов с молба да бъде назначена проверка, за резултатите от която да бъдем уведомени.

Разчитаме на съдействието Ви за постигане на регулация в отношенията между вещи лица и възлагащи органи,

ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”

Приложения:  7 листа;