Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно незаплащане на възнаграждения на експерти по приети съдебни експертизи - от 27.07.2011 г.

Изх. № 059 / 27.07.2011 г.

                                                        ДО 
                                                        ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА 
                                                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО: Незаплащане на възнаграждения на експерти по изпълнени съдебни експертизи;


                                       Уважаеми дами и господа,

          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

          В тази връзка ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща изпълнението на съдебни експертизи.

          С настоящото довеждаме до знанието Ви случай, при който одобрено възнаграждение за вещо лице по адм. дело № XXX/XXXX г. на ВАС/V отд. не се изплаща повече от 2 години и 4 месеца след приемане на експертизата, по който случай многократно сме сигнализирали, поради което молим да извършите проверка, за резултатите от която да бъдем уведомени.

          Прилагаме постъпилите при нас материали по случая, като оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост.

          Тъй като сигналите, които постъпват при нас от експерти, за неизплатени или значително забавени плащания на разходи за експертизи и за възнаграждения са множество, Ви предлагаме да прецените възможността за допълване на Ваша Наредба № 1/2008 г. – в чл. 34 ал. 1 да се добави „Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил, в едномесечен срок от предаване на заключението, като при забава се дължи законова лихва”.

          Разчитаме на съдействието Ви за постигане на регулация в отношенията между вещи лица и възлагащи органи, 

ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”

Приложения:  13 листа;