Писмо до Министъра на Правосъдието и Висшия Съдебен Съвет относно оценителни експертизи - от 20.07.2011 г.

Изх. № 054 / 20.07.2011 г.

                                             ДО
                                             МИНИСТЪР  М. ПОПОВА –
                                             МИНИСТЕРСТВО  НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                             
ДО
                                             ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА 
                                             Р. БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Проблематика, свързана с дейността на вещите лица при извършване на оценителни експертизи, назначени от съда и органите на досъдебното производство;


                                      Уважаема г-жо Министър,
                       Уважаеми дами и господа – членове на ВСС,

             Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи вече повече от 10 години преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.
             В дейността си Сдружението се стреми да анализира и обобщава проблеми, възникващи при изпълнението на съдебни експертизи, както и да популяризира добрите практики.
             В тази връзка с наш Сигнал изх. № 007/11.01.2010 г. сме Ви информирали обстойно за очаквани проблеми за съдебните експерти при прилагането на Закона за независимите оценители (ЗНО) и по отношение на възлагани за извършване съдебни оценителни експертизи.
             Конкретно в изпълнение разпоредбите на ЗНО и с Решение на ОС на Камарата на независимите оценители (КНОБ), се изисква представяне до 31.08.2011 г. на отчет от независимите оценители за предходния период – за изработени оценки. Отчетът подлежи на проверка и контрол от органите на КНОБ, в т.ч. по форма и съдържание на оценките.
             Изискването конфликтува със спазването на конфиденциалност по извършени съдебни оценки, но неизпълнението и в двата случая води до санкции за съдебните експерти.
             Съгласно ЗНО е предвидено независимите оценители да практикуват оценителска дейност, като за възлаганите им оценки сключват писмени договори. Изпълнението на изискването също подлежи на контрол от органите на КНОБ. Органите на съда и на досъдебното производство обаче назначават оценителни експертизи чрез определения или чрез постановления. 
             Освен това при практикуването на оценителска дейност е предвидено от КНОБ да се прилага тарифа за оценка на възнагражденията, като базовото възнаграждение, от което се изхожда за формиране на окончателното, е определено на 24,- лв./час, докато според Наредба № 1/2008 г. на ВСС то е 5,- лв./час. Прилагането на тарифата от независимите оценители също е обект на контрол от КНОБ.
             Описаното по-горе представлява една малка част от натрупаното множество нерешени проблеми, касаещи дейността на вещите лица. Отчитайки немаловажната роля на съдебните експерти за анализа и решаването на сложни финансово-икономически и технически обекти, имащи отношение към подобряване на ефективността на съдебната система, считаме, че е крайно време да се намери трайно решение чрез приемане на закон за уреждане на положението на вещите лица, или чрез съществена преработка на действащата наредба на ВСС.
             Като Ви благодарим предварително за отделеното време и внимание, оставаме в очакване на указания по конкретно изложеното, и се надяваме в кратък срок на Ваши решения за цялостно регулиране на статута на експертите, работещи в полза на съдебната система.
                                                            

ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”