Писмо до Гражданския съвет към ВСС от 04.02.2013 г. с предложение за разглеждане на проблеми, свързани със съдебни експертизи

Изх. № 020 от 04.02.2013 г. 

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВСС
Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС

ОТНОСНО:   Включване в дневния ред на заседанието на ГС към ВСС, предвидено за 11.02.2013 г., разглеждането на проблеми, свързани с възлагането и извършването на съдебни експертизи, и приемане на препоръки;

Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на Вашето внимание кратко изложение, прието от УС на Сдружение „СЕФИТА” и приложено към настоящото, с молба същото да бъде разгледано, обсъдено и да бъдат направени съответните препоръки за предприемане на ефективни действия от ВСС за подобрения в тази част от съдебния процес.

От години недоброто състояние на съдебната експертиза у нас е общоизвестно, знае се също и че не може да има качествено правосъдие без качествени (компетентни, обективни, независими и своевременни) съдебни експертизи. Некачествените експертизи водят до некачествено правосъдие, което се счита, че е по-лошо и от липсата на правосъдие.

Ето защо ПРЕДЛАГАМЕ:

1.  Гражданският съвет да препоръча на ВСС да включи в годишната си програма за дейност мерки за подобряване на съдебното експертизиране.

2.  Гражданският съвет да препоръча на ВСС да предвиди към статистическите форми за отчитане дейността на съдилищата, информация относно количеството и вида на възлаганите експертизи, както и разходите в тази връзка.

3.  Гражданският съвет да изиска от ВСС да предостави информация от одитните доклади на Сметната палата в частта, касаеща разходване на предвидените средства за съдебни експертизи.

4.  Гражданският съвет да изиска от ВСС да представи разчети, послужили за съгласуване на бюджета на съдебната власт в частта, касаеща съдебните експертизи.

5.  Гражданският съвет да изиска от ВСС да представи разчети, послужили за съгласуване на 3-годишните бюджетни прогнози в частта, касаеща съдебните експертизи.

6.  Гражданският съвет да изиска от ВСС да представи информация за проведените обсъждания (в т.ч. и в комисии) и за мотивите за изразяване на положително становище по предложената от Министъра на правосъдието Наредба № 3/2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, в т.ч. и финансово-икономически обосновки за съгласуване на ставки за възнаграждения и разходи по съдебни експертизи.

7.  Гражданският съвет да изиска от ВСС да предостави информация за вида на данните, които се събират чрез системата за мониторинг и контрол на вещите лица, от кого се обработват и анализират, и извършват ли се обобщения – ако да, да бъдат представени.

Прочее по тези и други въпроси периодично отправяме искания за информация до ВСС вече повече от две години, обикновено оставащи без отговор.

С писмо изх. № 97-00-006/24.01.2013 г. на ВСС г-жа Юлияна Колева – председател на КПВ към ВСС, ни препоръчва нашите въпроси и предложения да поставяме пред Гражданския съвет, в който вече членуваме.

Поради естеството на поставяните въпроси, касаещи искания за данни и информация, считаме дадените ни насоки за неуместни, поради което основателно възниква необходимост от изясняване на формите на взаимодействие на Гражданския съвет със структурите на ВСС.

Надяваме се на Вашето разбиране, желание за съдействие и за цялостно изясняване на процеса по осъвременяване на съдебната ни система във всичките й аспекти, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

                                               С уважение,

                                                                      инж. ик. Любомир П. Герджиков –
член на УС на Сдружение „СЕФИТА”,
представляващ Сдружението в Гражданския съвет към ВСС