Писмо до Министъра на правосъдието относно предвиждани мероприятия и промени, свръзани със съдебните експертизи от 02.01.2013 г.

Изх. № 001 / 02.01.2013 г.

ПОВТОРНО! [1]

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Диана Ковачева


ОТНОСНО:
Предвиждани дейности и мероприятия от Министерството на правосъдието, касаещи подобряване работата на вещите лица при възлагане и изпълнение на съдебни експертизи;

 

Уважаема г-жо Министър,

       Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

       Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

       За установеното нееднократно сме информирали МП и ВСС – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес.

       Едновременно с това, на база наши анализи и констатации, сме предлагали по конкретно индикираните проблематики вижданията ни за подобряване на експертната дейност.

       В тази връзка, и в съответствие с декларираните намерения в оповестената от Вас „Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз”, най-учтиво молим да ни информирате за Вашите намерения през следващата 2013 г., относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулираща положението на вещите лица,
  • планирани действия по унификация на съдебната практика по отношение назначаване, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране;

       Надяваме се на сътрудничество от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                               С уважение,

ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”


[1]Исканото с настоящото писмо е повторно, тъй като аналогична информация е поискана, но не е предоставена, и с наш изх. № 101/12.12.2011 г.;