Услуги

Услуги

Приоритетни дейности, осъществявани в рамките на Сдружение "СЕФИТА" са:

- съдебни експертизи 
- оценки на метериални и нематериални активи 
- финансово-икономически анализи 
- технически анализи и оценки

съдебни експертизи, в т.ч. и по досъдебни производства на:

 1. сделки и икономически отношения,
 2. финансово-счетоводни обекти,
 3. данъчни обекти,
 4. инвестиционни обекти,
 5. технически и технологични обекти,
 6. приватизационни сделки,
 7. кредитни отношения,
 8. митнически обекти;

оценки, в т.ч. и преоценки на:

 1. дълготрайни материални активи,
 2. оборотни активи,
 3. нематериални активи, в т.ч. и финансови,
 4. търговски предприятия и вземания,
 5. дялови участия и апортни вноски;

финансово-икономически анализи, в т.ч.:

 1. документооборот и вътрешно фирмен контрол,
 2. провеждане на ревизии и инвентаризации,
 3. бизнес-проекти,
 4. ценообразуване и икономически обосновки,
 5. ликвидационни оценки и оценки при несъстоятелност,
 6. консултации по ЗОП и оценка на резултатите от проведени конкурси;

технически анализи и оценки, в т.ч.:

 1. оценка на строителни проекти и изпълнявани обекти,
 2. инвеститорски контрол,
 3. координация и контрол в инвестиционната дейност;

Клиенти на Сдружение СЕФИТА са държавни институции, обществени организации, частни дружества и граждани,

сред тях са:

 • ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД
 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ
 • ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД
 • СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД
 • СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
 • СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
 • СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
 • КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
 • БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
 • ЯМБОЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
 • ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД
 • ПЕТРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД
 • ПРОКУРАТУРА НА Р БЪЛГАРИЯ / НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА - СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ
 • ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ
 • СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ СГП
 • ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ - гр. София
 • ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ - гр. Враца
 • ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ - гр. Кюстендил
 • ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ - гр. Благоевград
 • ПОДЕЛЕНИЯ И СТРУКТУРИ НА МВР
 • МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ТД "ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ"
 • ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
 • ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
 • "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД към МЗ
 • "Институт за контрол на ветеринарно-медицинските продукти" към МЗХ
 • Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Петко Рачев Славейков" - гр. София, към МОН
 • "НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" ТСО
 • ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКИ СУБЕКТИ ОТ СТРАНАТА И ЕС