А К Т № 45/19.06.2015 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

 

Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 


 

АКТ № 45/19.06.2015 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

 

На заседание на Гажданския съвет към Висшия съдебен съвет, състояло се на 19.06.2015 г. по т. 2 от дневния ред:

2. Обсъждане на проект на Наредба за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.05.2015 г. 

Гражданският съвет поддържа становището си за належаща необходимост от изготвяне на проект на Закон за съдебните експертизи след широко обществено обсъждане, в това число и сред заинтересуваните професионални и съсловни организации, и при отчитане както на очертаните стратегии за реформи в съдебната ни система, така и на положителния опит на страните от ЕС в тази насока.

 

Председателстващи заседанието:

 

/п/                                                                                       /п/

   Румен Георгиев –                                                                    Гергана Мутафова –

  съпредседател на ГС към ВСС,                                                 съпредседател на ГС към ВСС,

избран от ВСС                                                                      избрана от НПО

Публикуван на 02.07.2015 г.