Становище на Сдружение "СЕФИТА" относно проект на Наредба за вещите лица - от 25.05.2015 г.

Изх. № 029 / 25.05.2015 г.

 

                                                                       ДО

                                                                       МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО –

                                                                       Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

 

   КОПИЕ:    

   ПРАВНА КОМИСИЯ КЪМ

   НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р.  БЪЛГАРИЯ

 

   КОПИЕ:    

   ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ

   ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Доклад от Петко Петков – зам. министър на правосъдието и ръководител на работна група;

 

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми Народни представители,

Уважаеми представители на организации, членуващи в

Гражданския съвет към ВСС,

 

Както и по-рано сме Ви информирали, Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА” осъществява дейности за постигане на надлежно регламентиране и подобряване на съдебното експертизиране, и в тази връзка – повишаване качеството на правораздаването в страната ни.

Сдружението е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото учредяване.

Тъй като повече от 10-годишните ни усилия да започне процес на подобряване на отношенията по възлагането, извършването и разплащането на съдебни експертизи не дадоха реален резултат, известно Ви е, че обжалвахме по предвидения съдебен ред опита за пореден път през 2012 г. да бъде преписана предходната Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 2008 г. (тя пък идентична с по-предишната от 2004 г.), ведно с всичките й недомислици.

Горното сторихме поради неефективността и неглижирането на изразяваните становища по проблематиката на множеството работни групи, в които са участвали и наши представители, както и по причина, че в писмен отговор на наше запитване Министерството на правосъдието потвърждава, че няма концептуална визия за решаване на проблемите със съдебните експертизи.

ВАС със свое Решение № 11727/06.10.2014 г. окончателно отмени предходната Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 2012 г., като в 3-месечен срок от отмяната следваше да бъде издадена нова наредба.

Въпреки, че ние и колегите ни – съдебни експерти, проявихме достатъчна търпимост дълго време след изтичането на законоустановения срок – с надеждата, че ще се изработи от специалистите към Министерството на правосъдието и предложи по-прецизен ред за уреждане на дейността ни, то както казват хората: „искахме да бъде по-добре, а се получи както обикновено“.

Публикуваният на сайта на Министерството на правосъдието на 14.05.2015 г. проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за съжаление в основното преповтаря положенията на досегашната уредба, ведно с всичките й недостатъци, установени в дългогодишната практика:

1.      Не е приложен системен подход за разглеждане на ролята и мястото на съдебната експертиза като елемент от съдебната ни система. Например:

ü  заплащането на лицата от съдебната система е привързано към средната работна заплата в бюджетната сфера, а за съдебните експерти е предвидено възнаграждението да е относимо към минималната работна заплата,

ü  в работата си лицата от съдебната система следва да съблюдават етични кодекси, приети от съответните съсловни организации, докато за съдебните експерти се въвеждат правила с предлаганата наредба,

ü  други;

2.      Не е отчетен, въпреки многократните ни предложения[1], характера на дейността по съдебно експертизиране при дефинирането й в допълнителните разпоредби – като доставка на услуга, установено с Решение на ЕСПЧ по съединени дела С-372/09 и С-373/2009 г., и възприето във всички страни от ЕС.

Тази „неточност“, допусната в предлагания проект на наредба, на практика прегражда пътя за съдебна защита на икономическите интереси на съдебните експерти, доказано и от наложилата се до момента съдебна практика у нас.

3.      Не е взето под внимание предложението ни[2] за допускане на възможността съдебни експертизи да се възлагат на специализирани организации, което в значителна степен прави невъзможно по настоящем установяването на сложни икономически схеми, предмет на разследване (ДДС, банкови, данъчни, застрахователни и други).

Прочее предложеният подход е общоприет в страните от ЕС, като за такъв тип организации е въведено понятието Judicial Expert Service Providers.

4.      Не е възприето предложението ни[3] за въвеждането на обективни критерии за оценка на резултатите от възложени и извършени съдебни експертизи, което създава предпоставки за зависимост на съдебните експерти и корупционни практики.

В тази връзка не е акцептирано и предложението ни да се въведе задължителна застраховка, изискуема от съдебните експерти за покриване на виновно възникнали щети за трети лица в резултат от непрецизни експертни заключения.

5.      Не е надлежно приложена Директива 2011/7/ЕС на ЕП относно борбата със забавяне на плащанията, като разплащанията по съдебните експертизи са привързани към момента на тяхното приемане – събитие, настъпването на което в наказателния процес е извън възможността за установяване от съдебния експерт.

6.      Възпроизведен е в проекта на наредбата подхода за заплащане възнаграждение чрез унифицирана часова ставка, което, както многократно сме обосновавали, има за резултат преразход на бюджетни средства и забавяне на съдебния процес.

В допълнение ще поясним отново, че възприемайки като база за изчисление една доказано неправилна стойност (часова ставка от 5 лв.), по какъвто и коефициент да я умножавате нейният недостоверен характер не се променя.

По този повод ще споменем, че заплащането по часова ставка от 15 лв. за извършване на съдебни преводи, спрямо 8 лв. – за съдебни експертизи, считаме за дискриминационно.

7.       Наместо по гореизложените и много други многократно обсъждани съществени проблеми, в проекта на наредбата са разгледани например въпросите за издаване на служебни карти на вещи лица и за въвеждане чрез разпоредби на етични правила на поведение, за което не са делегирани права на Министъра на правосъдието в ЗСВ.

 

Уважаеми господин Министър,

С настоящото желаем да доведем до Ваше знание, че поредният нескопосан, по наша преценка, опит да се регламентира и подобри съдебната експертиза като част от съдебната ни система, е индикация и очевидно потвърждение на административната невъзможност на ръководения от Вас екип да осъществи положителни промени в правораздавателната ни система.

Считаме за уместно да Ви препоръчаме да прецените като достойно отражение на стореното до момента по изложената по-горе проблематика оттеглянето Ви от отговорния пост, който заемате.

Прочее, връщайки се на темата за съдебните експертизи, концептуалната Ви невъзможност да вградите подобаващо този елемент в цялостната представа за съдебна реформа в страната ни чрез емпирични и волунтаристични действия, вероятно за в бъдеще ще е най-добре да преустановите, като просто хармонизирате европейската теория и практика в тази област (например предстоящото обсъждане на 29.05.2015 г. на симпозиума в Рим, организиран от Европейския институт за експертизи и експерти) в нормативната ни уредба – чрез приемане на Закон за съдебната експертиза.

 

                                                           С уважение,

 

                                                                      инж. ик. Любомир П. Герджиков –

по поръчение на УС на Сдружение „СЕФИТА“

 

 


[1]т. 25 от наше писмо изх. № 076/18.11.2014 г. с предложения до Министерството на правосъдието,

[2]т. 25 от наше писмо изх. № 076/18.11.2014 г. с предложения до Министерството на правосъдието,

[3]т. 21 от наше писмо изх. № 076/18.11.2014 г. с предложения до Министерството на правосъдието,