Приложение № 2 към Финансово-икономически анализ

 

Приложение № 2

КАРТА

за определяне на сложност и специфика на съдебни експертизи


І. Показатели

1. Брой задачи към експертизата

брой задачи

 от 1 до 3

от 4 до 7

над 7

брой точки

10

30

50

 

2. Обем на изследваните материали

брой листа по дело

до 100

от 100 до 1000

над 1000

брой точки

10

40

80

 

3. Сложност

инстанция

районен съд

окръжен съд

върховен/специализиран съд

брой точки

10

30

60

 

4. Специфика

тип проблематика

често срещана

рядка/тясно специализирана

брой точки

20

60

 

5. Вид експертиза

вид експертиза

еднолична

колективна/комплексна

брой точки

20

40

 

ІІ. Определянето група на експертизата (сума от точките по всеки един показател)

Група

А

Б

В

брой точки

до 90 вкл.

90 - 180 вкл.

над 180