Приложение № 1 към Финансово-икономически анализ

 

Приложение № 1.

Изчисления за определяне на базисна часова ставка

1.

Средна работна заплата в обществения сектор за ІV тримесечие на 2014 г.

933 лв.

2.

Удвоен размер на средната работна заплата в обществения сектор

1`866 лв.

3.

Възнаграждение за съдебен помощник  - 90% от удвоения размер на средната работна заплата в обществения сектор

1`679 лв.

4.

Осигурителни вноски и съотношение дял за работодател и за осигуреното лице, съгласно КСО:

 

 

·         фонд Пенсии (родени преди 01.01.1960 г.)

17,8%

в съотношение 55,5%:44,5%

 

·         фонд Пенсии (родени след 31.12.1959 г.)

12,8%

в съотношение 55,5%:44,5%

 

·         ДЗПО (родени след 31.12.1959 г.)

5,0%

в съотношение 60:40

 

·         фонд Общо заболяване и майчинство

3,5%

в съотношение 60:40

 

·         Здравно осигуряване

8,0%

в съотношение 60:40

 

Не се вземат предвид осигурителни вноски за ф. Безработица и ф.ТЗПБ, тъй като не са дължими от самоосигуряващите се лица

5.

Дял на осигурителните вноски за сметка на работодателя

 

 

-          за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

16,8% от общо 29,3% - 57,34%

 

-          за лицата, родени след 31.12.1959 г.

17,0% от общо 29,3% - 58,00%

6.

Осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица

-          29,3% преизчислени като дял от годишния брутен доход на лицето след приспадане на 25% нормативно-признати разходи - варират от около 19% до 20,5%

20%

7.

Съответстващ дял, който би бил дължим от работодателя (спестената част на бюджета от вида осигуряване – самоосигуряващи се лица)

11,6%

(20% х 58% дял)

8.

Преизчислен разход за бюджета на съдебната власт за дейност съдебен помощник като самоосигуряващо се лице – възнаграждение + дял от осигурителните вноски

1`874 лв.

(1`679 лв. х 1,116)

9.

Часова ставка на база т.8 – преизчисления разход за съдебен помощник

11 лв./час

(1`874 лв. / 21,5 р.дни / 8 ч. = 10,90 лв./час)

 

Диференцирани часови ставки

 

1.

Базисна ставка за експертизи група Б - среден

11 лв./час

2.

Ставка за експертизи група А – с малък обем и сложност – намаление 45%, т.е. коефициент 0,55

6 лв./час

3.

Ставка за експертизи група В – с голям обем и сложност – увеличение 45%, т.е. коефициент 1,45

16 лв./час