Решение на Висшия съдебен съвет във връзка с уреждане на статута на вещите лица - от 05.02.2015 г.

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
ПРОВЕДЕНО НА 5 ФЕВРУАРИ 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието и Соня Найденова – представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Васил Петров, Михаил Кожарев, Ясен Тодоров

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

..............................................

61. ОТНОСНО: Проект на решение относно новата Наредба за вещите лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

61.1. Висш съдебен съвет поддържа изразеното си становище, че статута на вещите лица, преводачи и тълковници, тяхната квалификация, възнаграждение и контрол върху дейността им се нуждаят от сериозна, подробна и всеобхватна кодификация, която може да бъде дадена от нормативен акт с по-висока степен от наредба. До приемането на закон за вещите лица, правния статут на експертите следва да се регламентира от наредба, като временна мярка. 
61.2. Изразеното становище пред работна група, сформирана със Заповед №ЛС-04-2002/16.12.2014год. на Министъра на правосъдието във връзка с възнаграждението на вещите лица, има работен характер и не представлява решение на ВСС по конкретния въпрос. 
61.3. Принципно подкрепя направено предложение изх.№001/10.01.2015год. от сдружене «Сефита», в частта експертизите от различните класове да се групират (поне в три групи – А,Б,В) според тяхната сложност и обем, което да се посочва от възлагащия орган при назначаването им и съответно да се отчита при заплащането, както и часовата ставка да се определя като част от средната работна заплата за страната. 
61.4. Предлага да се предвиди механизъм даващ възможност на възлагащия орган мотивирано да намалява възнагражденията на вещите лица, в случаите на прекомерна завишеност. 
61.5. Да се уведомят Министъра на правосъдието, сдружение «Сефита» и «Астрийт Р».

.............................