Обръщение към организациите от Гражданския съвет към ВСС относно проект на "нова" Наредба за вещите лица - от 10.01.2015 г.

 

До организациите, участващи в работата на Гражданския съвет към ВСС

 

Уважаеми колеги,

бихме желали да Ви информираме, че във връзка с отмяната на предишната Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е в ход „обществено обсъждане“ на проект за нова наредба, разпоредено със Заповед № ЛС-04-2002/16.12.2014 г. на МП.

Като база при обсъжданията е възприета предходната наредба – от 2012 г., която преповтаря наредбата от 2008 г., която пък в голямата си част е повторение на наредбата от 2004 г., като се внасят корекции по отделни текстове.

Липсва единна концепция за ролята и мястото на съдебната експертиза в съдебния ни процес и като фактор за подобряване на съдебната ни система.

Не са взети под внимание препоръките от проведената кръгла маса по проблематиката от м. ноември 2013 г., организирана по наша инициатива от СЮБ и със съдействието на МП и ВСС, и при участието на широк кръг учреждения, професионални и съсловни организации.

Не са отчетени и съвременните тенденции в тази област, очертани на проведения м. март 2012 г. симпозиум в Брюксел, организиран от Европейския институт за експертизи и експерти.

Не на последно място не са съобразени и препоръките от последните доклади на ЕК за състоянието на съдебната система в България, както и отразеното в доклада от м. октомври 2014 г. на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), където, предвид на особеното внимание към съдебната експертиза, е отделена специална глава (гл. 15.) на тази проблематика.

В резултат оставаме с впечатлението, че съществува сериозен риск недобрата регулация на съдебната експертиза да продължи да е задържащ фактор за процесите на реформиране на съдебната ни система – забавяне на дела, некомпетентност, проявление на корупционни фактори и необосновано завишени разходи от бюджета на съдебната власт.

Ето защо се обръщаме към Вас като организации със знания и опит при дефинирането и реализацията на промени в отделни сфери на съдебната система, за подкрепа в процеса на нормативната регулация на съдебната експертиза, като изразите в тази връзка становище пред ВСС – органът, който съгласно ЗСВ, следва да съгласува наредбата.

 

Като Ви благодарим предварително,

С уважение,

Л. Герджиков –

представляващ Сдружение „СЕФИТА” в Гражданския съвет към ВСС;