Писмо до ВСС относно съгласувателна процедура за приемане на нова наредба за вещите лица - от 10.01.2015 г.


Изх. № 001 / 10.01.2015 г.

 

                                                                                               ДО

                                                                                               ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ  ВСС

                                                                                               Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

 

 

ОТНОСНО: Обсъждане и съгласувателна процедура за приемане на нова наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

 

Уважаема г-жо Найденова,

Със Заповед № ЛС-04-2002/16.12.2014 г. на Министъра на правосъдието беше сформирана работна група със задача изработване на проект за нова наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

За участие от страна на Сдружение „СЕФИТА“ в работната група е поканен г-н Л. Герджиков. С негов доклад от 09.01.2015 г. управителният съвет на Сдружението ни беше информиран за хода на проведените заседания и предлаганите изменения и допълнения към текстове от отменената Наредба № 3/2012 г. на МП за дейността на вещите лица. От доклада научаваме, че към получен имейл от МП на 09.01.2015 г. е прикачено предложение на ВСС за промяна на текстове от Наредбата, в това число изменение на чл. 28 ал. 1 → „За всеки действително отработен час се заплаща възнаграждение в размер на 8 лв.“ (предишни 5 лв.).

В тази връзка се обръщаме с молба към Вас да ни информирате КОЙ определи и предложи единна часова ставка от 8 лв. за дейността на вещите лица, и изхождайки от кои общоприети финансово-икономически подходи и методи е извършено, като ни дадете възможност да се запознаем с конкретните разчети.

Ползваме случая да напомним за становището ни, че прилагането на единна ставка (недиференцирана по класове експертизи и според квалификацията на привличаните експерти), спомага за уравниловка и плащане „на калпак“, което е с потенциал значително да ощетява бюджета на съдебната власт.

Информираме Ви, че в хода на обсъжданията в работната група, от името на Сдружението ни са направени предложения в тази връзка:

  • експертизите от различните класове да се групират (поне в три групи – А, Б, В) според тяхната сложност и обем, което да се посочва от възлагащия орган при назначаването им и съответно да се отчита при заплащането,
  • часовата ставка, по която се заплаща труда на вещите лица, да е съответна и изчислена на база на облагаемите им доходи през предходната година, установими от годишната им данъчна декларация – като универсален измерител и оценка за полезността от дейността им. Отчитането на това обстоятелство преди възлагането на експертизата ще избегне назначаването на сравнително прости експертизи на висококвалифицирани вещи лица, и отново ще има за следствие избягване на прекомерни разходи, т.е. икономия на бюджетни средства,
  • алтернативно сме предложили, изхождайки от разбирането, че дейността на вещите лица е с отношение към съдебния процес и регулирането й следва да е по смисъла на възприетите подходи в ЗСВ → часовата ставка да се определя като част от средната работна заплата за страната;

 

Молим, също така, за подкрепа от представляваната от Вас институция в процедурата по съгласуване на Наредбата, за възприемане и съответно отразяване на предложението ни, спорове относно размера на възнаграждението и разходите за извършване на експертизи, да се решават по реда на ГПК – предвид на обстоятелството, че Наредбата предвижда възлагащият орган да може да намали размера на първоначалното възнаграждение и на разходите, или изобщо да не ги плати. Това уточнение в значителна степен би редуцирало усещането за възможност от корупционен натиск за представяне на експертни заключния в съответствие с очакванията на възлагащия  орган или страни в  процеса – с оглед получаване на възнаграждение в заявения размер.

 

Като оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

 

                                                                      С уважение,

 

маг. ик. Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА“,

по поръчение на УС;