Становище и предложения по проект на Наредба за вещите лица, публикуван на интернет сайта на МП на 14.11.2014 г.

 

Изх. № 076 / 18.11.2014 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ул. „Славянска” № 1

1000 гр. София

 

КОПИЕ:  ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

1000 гр. София

                                 

КОПИЕ:  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ     

ул. „Г. С. Раковски“ № 124

1000 гр. София

  

 

ОТНОСНО: Становище и предложения по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, публикуван на интернет сайта на Министерството на 14.11.2014 г.;

 

Уважаеми г-н Министър,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

I. Като заинтересовано лице – организация на съдебни експерти, имаща за цел подобряване на съдебното експертизиране, Ви представяме в срок наше становище и предложения, на основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА, и касаещи публикувания проект на Наредба, както следва:

1. в чл. 2 да отпадне т. 2 – „назначаване на принципа на случайния подбор”,

Мотиви: Отменено законово изискване от ЗСВ. Практически неприложимо;

2. чл. 4 до чл. 6 – да отпаднат,

Мотиви: Извън обхвата на възложеното в чл. 403 ал. 1 от ЗСВ;

3. чл. 7 да се прецизира:

  • от приложение № 1 да отпаднат „съдебномедицински експертизи” и „съдебна експертиза на психично състояние”

Мотиви: Предмет на разглеждане са в отделна наредба – по чл. 403а от ЗСВ,

  • в приложение № 1 да се въведе клас „оценителни експертизи”,

Мотиви: Намират широко приложение по граждански и наказателни дела;

4. в чл. 20 ал. 1 т. 2 – да отпадне изискване по т. 7,

Мотиви: няма включена т. 7 в чл. 10 от проекта на Наредба;

5. т. 7 от чл. 20 ал. 1 – да отпадне,

Мотиви: Няма надлежно приет Етичен кодекс на вещите лица;

6. т. 8 от чл. 20 ал. 1 – да се прецизира,

Мотиви: Няма критерии за определянето на разумен срок за извършване на експертизи. Срокът следва предварително да се съгласува с вещите лица;

7. чл. 22 – да се допълни. Структурата на цената за извършената експертиза следва да включва възнаграждение за положен труд, компенсиране на извършени присъщо-необходими разходи, както и обезщетение за времето, през което експерта не е извършвал обичайната си дейност,

Мотиви: Такава е възприетата практика в повечето от европейските страни – например в Австрия;

8. чл. 23 – да се допълни. Да се уточни кой командирова вещото лице и формулира задачите на командирования. Да се изпишат измененията и допълненията в Наредбите за командироване;

9. чл. 24 – да се прецизира. Сумата от 15 лв. да се осъвремени с обявяваната от НСИ инфлация, считано от 2008 г.;

10. т. 1 и т. 2 от чл. 26 ал. 1 – да се прецизират. Да се посочат обективни критерии и научни подходи за съобразяване и преценяване на 1. сложността и спецификата на поставените задачи, и 2. компетентността и степента на квалификация на вещото лице. Тези параметри да се определят предварително с акта, с който се назначава експертиза, и съобразно тях да се определя съответно квалифицирано (компетентно) вещо лице.

11.  т. 6 от чл. 26 ал. 1 – да се прецизира. Предварително да се уточнява с акта за назначаване на експертиза дали се допуска работа в почивни и празнични дни.

12. чл. 26 ал. 3 – да се прецизира. Да се посочат обективни критерии и научни подходи за преценка и оценка на разходите, свързани с извършването на експертиза.

13. чл. 27 ал. 1 – да се допълни в съответствие с изложеното по т. 7 по-горе.

14. чл. 28 ал. 1 – да отпадне.

Мотиви:    1. Чл. 403 ал. 1 от ЗСВ не предвижда Министърът на правосъдието да определя размер на часова ставка на труда на вещите лица.

  2. С допусната съдебно-икономическа експертиза по адм. дело № 3367/2013 г. на ВАС/VІІІ отд. е установено, че часова ставка от 5 лв./час не е икономически обоснована и не съответства на дължимото възнаграждение за труда на вещи лица. Експертизата е обсъдена в съдебно заседание и приета от съда.

Алтернативно: Да се ползват подходи за определяне на възнаграждение (часова ставка), сходни с приложимите за други лица от съдебната система, посочени в ЗСВ.

15. чл. 29 – да се допълни. Посочените параметри да се определят предварително с акта, с който се назначава експертизата.

16. чл. 30 ал. 2 – да отпадне.

Мотиви: Изброените по т. 1 – т. 3 разходи като вид не съответстват на условията, посочени в чл. 26 ал. 1 т. 6,

Алтернативно: Посочените разходи да са по преценка на органа, възлагащ експертиза, като се отразяват предварително в акта за назначаване.

17. чл. 31 ал. 1 – да се допълни. „Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил, в срок от 60 дни”.

Мотиви: Хармонизация с Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.2011 г.

18. чл. 31 ал. 3 – да се допълни. Да се въведат обективни критерии за неприемане на заключение.

Алтернативно: Да отпадне. Заключението може да не бъде прието, например по причина, че страните в съдебния спор са стигнали до споразумение. Или поради субективна невъзприемчивост на органа, възложил експертизата, както и поради обективното отсъствие на специални знания.

19. чл. 31 ал. 4 – да отпадне.

Мотиви: Дублира чл. 30 ал. 3,

Алтернативно: Да се въведе обективност при установяването на наличие на основания;

20. чл. 32 ал. 2 – да се прецизира.

Мотиви: В споменатия чл. 28 ал. 1 няма предвиден минимум;

21. чл. 33 – да отпадне.

Мотиви: Изисква извършването на преценка на качествените и количествени параметри на специализирана разработка при отсъствие на специални знания.

Алтернативно: Да се въведат обективни критерии и научно-обосновани подходи за преценка;

22. чл. 34 – да се допълни. Да се предвиди възможност за предоставяне на паричен аванс от командироващия, който да се отчита от вещото лице по реда на Наредбата за командировките в страната.

Мотиви: Хармонизация с Наредбата за командировките в страната.

23. чл. 36 – да отпадне.

Мотиви: Въвеждат се права и задължения за трето лице (ВСС), извън делегираната компетентност на Министъра по чл. 403 ал. 1 от ЗСВ;

24. Глава пета (чл. 37 – чл. 40) – да отпадне изцяло.

Мотиви: Въвеждат се етични правила за поведение на вещото лице, извън делегираната компетентност на Министъра по чл. 403 ал. 1 от ЗСВ;

Алтернативно: Да се използва подход за изработване и приемане на Етичен кодекс на вещото лице, сходен с този за другите лица от съдебната система, посочени в ЗСВ.

25. т. 4 от § 1 от ДР към проекта на Наредба – да се допълни. „Експертиза е процесуално регламентирана дейност с характера на доставка на услуга, извършвана по искане на компетентния орган от вещи лица или от специализирани организации, включващи в състава им специализиран състав от вещи лица.

Мотиви: 1. Относно характера – решение на ЕСПЧ по съединени дела С-372/09 и С-373/2009 г.

2. Относно специализираните организации – общоприета европейска практика е. У нас е приложимо при счетоводни одити, оценки, проектни и надзорни дейности

От практиката е установено, че случайното съавторство (при колективни експертизи) не дава добри резултати;

26. § 1 от ДР към проекта на Наредба – да се допълни с определения за:

  • „компетентен орган” (възлагащият експертиза и определящият възнаграждението и неговите параметри),
  • „първоначално възнаграждение”;

 

II. Като цяло считаме, че проектът на Наредба – като почти дословно извършен препис на предишната Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието, не съответства на принципите за обоснованост и стабилност на нормативния акт.

Проектът на Наредба не си поставя за цел решаване на множеството висящи и/или лошо регулирани отношения, възникващи по повод извършването на съдебни експертизи, подробно обсъдени на проведения през м. Ноември 2013 г. форум (кръгла маса), организиран от СЮБ и с участието на представители на ВСС и МП, други министерства, учреждения, професионални и съсловни организации.

Проектът на Наредба не спомага за оптимизиране на разходите за извършване на съдебни експертизи чрез подобряване на организацията им, респективно за намаляване на необходимите бюджетни средства.

Проектът на Наредба не отчита добрите европейски подходи и практики в сферата на съдебното експертизиране, установени на проведения през м. Март 2012 г. в Брюксел симпозиум, организиран от Европейския институт за експертизи и експерти, и доразвити след това.

Ето защо приемаме за обективно необходимо разработването и приемането на Закон за вещите лица.

 

В обобщение изразяваме становище, като следствие от установените и посочени по-горе множество несъответствия и слабости на проекта за Наредба, имащи проявление в продължителен период, че Министерството на правосъдието не разполага с административен капацитет и интелектуален потенциал за реализирането на актуализирана стратегия за реформа на правосъдната ни система.

 

Надяваме се с настоящото да сме били полезни, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

С уважение,         

                                              

Емилия А. Петрова –

Главен секретар на Сдружение „СЕФИТА”

 

Настоящото становище и предложения по проекта за Наредба, са разгледани и приети единодушно на заседание на УС на Сдружение „СЕФИТА“, проведено на 17.11.2014 г.