Протест от Сдружение "СЕФИТА" срещу проект на Наредба на МП за съдебните преводачи от 12.05.2014 г.

Изх. № 028 / 12.05.2014 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-жа Зинаида Златанова

ул. „Славянска” № 1

гр. София

 

П Р О Т Е С Т

от СНЦ „СЕФИТА”

с адрес: 1504 София, ул. „Оборище” № 1А ет. 3,

www.sefita.org

 

срещу проект на Наредба на МП за съдебните преводачи, публикуван на интернет сайта на Министерството на правосъдието;

 

Уважаема г-жо Министър,

     Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

     Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г. (www.vss.justice.bg/bg/start.htm)

     Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща възлагането и изпълнението на съдебни експертизи.

     От публикация на интернет сайта на Министерството на правосъдието научаваме, че е приет проект на Наредба за съдебните преводачи.

     Разходите за преводи в съдебния процес, когато страните са освободени от разноски, се заплащат от същите средства (§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”), които са предвидени в бюджета на съдебната власт за разплащания по извършени съдебни експертизи, което ни легитимира като заинтересована страна да обжалваме текстове от публикувания проект на Наредба за съдебните преводачи.

     В частност в чл. 25 (1) на проекта на Наредба е предвидено за всеки действително отработен час от съдебния преводач да се заплаща възнаграждение в размер на 15,- лв., а в чл. 22 – при явяване на съдебен преводач и отлагане на делото по независещи от него причини, да се заплащат разходите и възнаграждение в размер на 15,- лв.

     В Доклада относно проекта на Наредбата се твърди, че приемането й „няма да окаже пряко или косвено влияние върху бюджета”, поради което не е изготвена финансова обосновка.

     Считаме подобни твърдения на съставителите на Доклада за несъстоятелни и неверни, изхождайки от опита ни по допуснатата съдебна финансово-икономическа експертиза по адм. дело № 3367/2013 г. по описа на ВАС, поради което молим да ни бъдат предоставени:

1.  Статистически данни за годишния брой на възлагани съдебни преводи по дела, по които страните са освободени от разноски,

2.  Бюджетни средства за разплащания по възложени и извършени съдебни преводи, предвиждани в бюджета на съдебната власт за последните три години,

3.  Разчети за определяне на часова ставка за заплащане на труда на съдебния преводач, и приложени финансово-икономически подходи и методи за изчисляването й;

     Прочее запознавайки се с текста на проекта на Наредба за съдебните преводачи установихме, че той в голямата си част преповтаря Наредба № 3/2012 г. на МП за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (която пък е почти дословно преписана от предходната Наредба № 1/2008 г. на ВСС за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица).

     На проведената през м. Ноември 2013 г. кръгла маса по проблемите на нормативното регламентиране на дейността на вещите лица, организирана от СЮБ и с Ваше участие, както и на ВСС, министерства и други ведомства, а също и на професионални и съсловни организации, бяха откроени основни насоки за реформа в тази област, а именно:

 • с нормативния акт да се регулират отношенията, които възникват между страните по повод на дейността, а не само правата, задълженията и отговорностите на едната от тях (в конкретния случай – на съдебните преводачи).
  Например отсъствието на изискване за вписване в акта за възлагане на персонифициращите данни на възлагащия орган, в значителна степен прегражда възможността за защита по съдебен ред на накърнени права на изпълнителя,

 

 • да се определи съдебната експертиза, а и съдебния превод, като вид дейност → доставка на услуга. Това е установено с решение на ЕСПЧ по съединени дела № С-372/09 и С-373/09 (по жалба на испански съдебен преводач срещу Върховния касационен съд на Франция).
  Това съществено би облекчило процеса на определяне на съответстващо възнаграждение за съдебни експертизи/ преводи, което, убедени сме, ще има за резултат икономия на бюджетни финансови средства.

 

 • да се определи разумен срок за изплащане на възнагражденията на вещите лица и преводачите за извършени, предадени и приети съдебни експертизи/преводи, като за забава да се дължат лихви.
  Неминуемо такава регламентация би имала дисциплиниращ ефект за финансовата система на правосъдието, а безспорно би повишила и общественото доверие в съдебната ни система,

 

 • да се коригират разпоредбите, представляващи по същността си „познавателен парадокс” → съдебният орган, който възлага експертиза/превод поради това, че не притежава специални знания, съобразява и преценява:
  - сложността и спецификата на поставената задача,
  - компетентността и степента на квалификация на вещото лице/преводач,
  като в следствие от тази преценка определя възнаграждението на вещото лице/преводача (прочее същият орган няма познания и в сферата на ценообразуването на възнаграждения).
  Наместо това да се въведат обективни критерии,

 

 • да се допусне възможността в съдебния процес да се разглежда наравно с възложената от съдебния орган, също и експертиза/превод по възлагане от всяка заинтересована страна (частна експертиза/превод), каквато регулация и практика вече е възприета в някои от страните в ЕС.
  По такъв начин в голяма степен ще се редуцират ангажиментите на съдебната власт да действа като посредник в гражданския процес (вкл. по установяване на компетентност и определяне и разплащане на депозити), а също и страните в граждански спор ще имат възможност да преценят квалификацията на вещото лице/преводача и да договорят гаранции за качеството на изпълнение;


     Считаме, също така, че с проекта за Наредба за съдебните преводачи е допусната дискриминация по отношение определянето на съответстващ размер на възнаграждение на еднакъв клас съдебни експерти – техническите експерти. Докато в чл. 25(1) на проекта за Наредба за съдебните преводачи е предвидено заплащане на 15,- лв. за всеки действително отработен час, то в чл. 31 (1) на Наредба № 3/2012 г. на МП за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица това заплащане е посочено в размер на 5,-лв. за всеки действително отработен час.

     Като допълнение бихме напомнили, че кръглата маса от м. Ноември 2013 г. в обобщение, изхождайки от необходимостта отношенията, касаещи съдебната експертиза, да бъдат трайно и стабилно регулирани – това да стане с нарочен закон за съдебната експертиза (и за съдебния превод).

 

Г-жо Министър,

     Нееднократно сме подчертавали, че за решаване на проблемите в съдебната ни система, както във всяка друга ситема и/или съвкупност от елементи, е необходимо прилагането на системен подход, т.е. на всяка обособена дейност в пропорционално отношение следва да се отделя нужното внимание. В тази връзка разчитаме, че ще обърнете подобаващо внимание на настоящият ни Протест, и по този начин се надяваме той да има своето положително въздействие.

 

С уважение,                                           

ик. Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”,