Предложения на Сдружение СЕФИТА

На всички ни е известно, че проблемите в съдебното експертизиране са неизброими, и вероятно едно добро решение би било приемането на Закон за заклетите експерти, какъвто прочее вече е внасян в НС, и с което би се унифицирала практиката и коригирало обстоятелството в различни области да се прилагат от експерти различни стандарти, методи и подходи...

 

Изх. №  060 / 30.10.2007 г.


ЧРЕЗ: г-н Крум Милев - координатор на Работна група
към МП за изготвяне на Наредба за съдебните експертизи,
ДО: г-жа Сабрие Сапунджиева - Зам. министър,
Ръководител на Работната група


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я


от инж. ик. Любомир П. Герджиков - експерт/ оценител, член на Работната група,
от ик. Веселина Г. Попова - експерт/икономист, член на Работната група,
от д.е.с. Николай Ст. Желенски - регистриран одитор, член на Работната група,


Уважема госпожо Зам. министър,
            На всички ни е известно, че проблемите в съдебното експертизиране са неизброими, и вероятно едно добро решение би било приемането на Закон за заклетите експерти, какъвто прочее вече е внасян в НС, и с което би се унифицирала практиката и коригирало обстоятелството в различни области да се прилагат от експерти различни стандарти, методи и подходи.
            Изхождайки от целите на създадената Работна група считаме за целесъобразно поставянето за разглеждане на отделни проблеми, които, макар и не много, биха имали по наша представа съществен принос към подобряване на актуалното състояние.


І. Относно съдебните експертизи
1. Както случаите, обект на разследване и решаване от съда, така и възлаганите в тази връзка съдебни експертизи, значително се отличават по обем и сложност.
Предлагаме експертизите по белега `сложност` да се разделят на три групи:
клас А.    - до средно-сложни, при обработката на неголям масив информация,
клас Б.    - средно-сложни до сложни,
клас С.    - сложни до значително сложни и/или специфични;
 2. В унисон с изложеното по предходния пункт предлагаме и вещите лица да бъдат разделени по белега `компетентност` на три групи:
група А.      - средно квалифицирани и с неголям опит в съдебното експертизиране,
група Б.      - квалифицирани и високо квалифицирани, със значителен опит в съдебното експертизиране,
група В.      - високо квалифицирани, притежаващи и допълнителни квалификации, или работещи в специфични области и направления, имащи и опит в съдебното експертизиране;
Тъй като и по настоящем е допусната възможността при сложност и обем на работата - възлагането да се извършва на повече от едно вещо лице, и невярвайки в ефекта от инцидентно възникнали съавторство и организационна реализация, предлагаме съдебни експертизи от групи Б. и В. да могат да се възлагат и на специализирани организации, съответно регистрирани и включващи в предмета си на дейност `съдебно експертизиране` - по аналогия както това е предвидено и е практика в оценителската дейност, при одитиране и в други области.
            На специализирани организации би могло да се възлагат и т.н. `комплексни експертизи`, когато е необходимо формулиране на заключение чрез прилагането на знания от различни области, респективно при участието на различен вид вещи лица.


ІІ. Относно избора на вещи лица от възлагащия орган
1. Предлагаме възлагащият орган да определя изпълнител на експертизата след предложение от искащата страна, респективно от разследващия орган, за  групата, към която следва да се отнесе експертизата.
2. Изборът предлагаме  да се извършва на случаен принцип от съответната група - при определяне по този ред на поне пет лица, от които възлагащият орган преценява на кого да се възложи изпълнението.


ІІІ. Относно заплащане труда на вещите лица
1. Предлагаме императивно да се заложи нормата, че вещото лице има право на възнаграждение - както за изготвяне на заключение по поставени задачи, така и за явяване в съдебни заседания и/или по искане на разследващ орган.
            Категорично възразяваме, изхождайки от собствения ни негативен опит, срещу предвиденото по чл.13 (4) от проекто-наредбата: „При несъгласие на вещото лице с размера по ал. 1, възнаграждението и разходите се определят окончателно от прекия ръководител на органа, назначил експертизата”.
            Предлагаме при спор, решение да се постига по общия исков ред.
2. Предлагаме да се запази формата на отчитане на положения труд и изчисляване на възнаграждение - чрез представяне на справки-декларации, като за определяне на часовата ставка се приложи „метода на пазарните аналози”.
            Примерно изчисление, при съобразяване и на групите експерти, ще представим допълнително. 
3. Известно е, че в не по-малка степен от размера на цената по една сделка, са от значение и условията на плащане.
С оглед подобряване на финансовата дисциплина предлагаме възнагражденията на вещите лица да са платими в срок до 1 /един/ месец от датата на предаване на заключение или изразяване на становище, като след този срок се начисляват лихви за забава.
Предлагаме, също така, разплащанията да се извършват само по банков път. Това би имало за резултат и значително облекчаване на финансовите отдели към съдебната администрация.


ІV. Относно подбора на вещите лица
            Съдебната система у нас се е нагърбила с непосилната задача сама да подбере и прецени кои специалисти биха имали качества на вещи лица, отсявайки от богатата палитра от области, в които са приложими специални знания. В резултат на практика в съставяните списъци попадат и най-общо казано `случайни` лица.
1. Предлагаме освен документите за квалификация, съдебно удостоверение, трудова автобиография и други, задължително да се изисква и представянето на препоръка от съсловна организация или регистрирана организация с нестопанска цел, включваща в предмета си на дейност съдебно експертизиране.
            Такава практика съществува по настоящем у нас, например, при фармацевтите, а също така и в други области.
            Убедени сме, че прилагането на по-широко обществено начало би подобрило подбора на вещите лица. Лични предложения за включване в списъците на съдебните експерти - без съответна препоръка, считаме, че следва да се допускат по изключение и при достатъчни основания за това.
2. Предлагаме, също така, в комисиите за утвърждаване на списъците на вещите лица да участва и представител на съсловна или специализирана организация.
3. Възразяваме срещу възможността държавни служители да бъдат назначавани за вещи лица.
            Позната ни е от близкото минало ситуацията, при която експертът работи по поставени му задачи вечерно време, а през деня си доспива на работното място. Или пък ползвайки предоставените му ресурси като държавен служител, запълва работното си време с експертна дейност.
            Ако все пак възражението е неприемливо, предлагаме възлагането на експертизи на държавни служители да се извършва чрез работодателя им.


V. Относно контрола върху дейността и върху продуктите на съдебното експертизиране
1. При възникване на съмнение относно коректността на експертиза или вещо лице, предлагаме органът, назначил експертизата, да уведомява организацията, препоръчала включването му в списъците на вещите лица, за вземане на становище.
2. При налагане на санкции на вещо лице, свързани с дейността му, предлагаме да бъде санкциониран също и ръководителя на организацията, дала му препоръка.
3. Предлагаме списъците на вещите лица да се актуализират ежегодно, като за включването в същите експертите да заплащат годишна съдебна такса за регистрация, диференцирана по групи.
4. Предвид установени случаи на некоректно и неточно отразяване на изложения на вещи лица в протоколи от съдебни заседания, предлагаме вещото лице не само да има правото, но и да е задължено да изрази становище по вписаното в съдебните протоколи.
            Считаме за по-коректно протоколирането на изявления на вещо лице при негов разпит в съдебно заседание да се извършва като се записва в протоколите във формата: въпрос/отговор.


VІ. Други
1. Тъй като изложеното в предходните раздели, по наша представа е само стъпка в направление на подобряване на експертната дейност при правораздаването, и за цялостното изясняване на проблематиката и нейното качествено подобрение, предлагаме да се сформира постоянно действаща работна група за срок от една година със задача: `Изясняване на действителния статус на експертната дейност за нуждите на правораздаването. Установяване на наши и чужди добри уредби и практики в тази област. Предложения за подобряване на състоянието на съдбното експертизиране в краткосрочен и дългосрочен план.


VІІ. Относно отразеното по представения ни проект за наредба.
            Бележките ни по предоставения ни проект на Наредба ще посочим отделно ведно с допълващи текстове, в съответствие с гореизложеното и във вид на редакционни добавки.
            Надяваме се с настоящото да сме били полезни,

За Сдружение „СЕФИТА”:


________________             ___________________                     _________________
   Л. Герджиков                       В. Попова                                        Н. Желенски
(членове на Работната група)