Наредба за съдебните експертизи - 2008 г.

Уважаеми Колеги,
Приета е Наредба № 1 от 16 Януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет и публикувана в Държавен вестник бр. 11 от 05 Февруари 2008 г.
Очакваме Вашите мнения във връзка с Наредбата.


Предложения за подобряване работата на съдебните експерти
В Държавен вестник бр. 64 от 07. Август 2007 г. е обнародван нов Закон за съдебната власт. Глава 21 от закона касае вещите лица, като в чл. 403 е предвидено Висшият съдебен съвет да приеме нова Наредба за:

  1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;
  2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица;
  3. условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица.
    Проектът на Наредбата следва да бъде изготвен от работна група при Министерството на правосъдието в срок до 30.11.2007 г.

Като членове на работната група, със Заповед на Министъра на правосъдието от 15.10.2007 г., са включени и представители на Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА”.

В тази връзка Сдружението ще представи предложения за подобряване работата на съдебните експерти, качеството на представяните експертизи, както и размерите за възнаграждения и начините за тяхното определяне и заплащане.

В случай, че в Сдружението постъпят и други предложения от лица, сврързани с дейността на съдебните експерти, те ще бъдат разгледани, обобщени и представени пред членовете на работната група. Предвид кратките срокове за изготвяне на проект на Наредбата, предложенията могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес: office@sefita.org или чрез попълване на приложената по-долу форма за контакт.


         Молим, предложенията да бъдат в следния вид:

  1. Проблем за решаване,
  2. Предложение за решение,
  3. Ефект от решението.


Код за сигурност:

*Моля въведете кода от изображението: