А К Т № 1/26.04.2013 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

 

Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


АКТ № 1/26.04.2013 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

 

            На заседание на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет, състояло се на 26.04.2013 г., по точка 1. от дневния ред:

Проблеми и мерки за подобряване на дейността на съдебните експерти и съдебната експертиза като част от съдебния процес у нас – Наредба №3/2012 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието;

след разглеждане на внесените материали:

  • Писмо и изложение от Сдружение „СЕФИТА” (от 04.02.2013 г.),
  • Становище на Камарата на независимите оценители (от 17.04.2013 г.),
  • Становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.),

и след състояло се обсъждане, са приети следните предложения в съответствие с проведено явно и поименно гласуване:

1.       Препоръчва на ВСС да прецени възможността за включване в годишната си програма за 2013 г. разработването на мерки за подобряване на съдебното експертизиране,

гласуване:    за – 10,            против – няма,          въздържали се – 1,                (приема се)

2.      Препоръчва на ВСС да включи към статистическите форми за отчитане дейността на съдилищата, информация относно количеството и вида на възлаганите експертизи, както и направените разходи в тази връзка,

гласуване:     за – 11,           против – няма,          въздържали се – няма,          (приема се)

3.      Изисква от ВСС да представи информация за проведените обсъждания (в т.ч. и в комисии) и за мотивите за изразяване на положително становище на основание чл. 31 от ЗСВ (Решение по т. 3 от Протокол № 44/2012 г. на ВСС) по предложената от Министъра на правосъдието Наредба № 3/2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, в т.ч. и финансово-икономически обосновки за съгласуване на ставки за възнаграждения и разходи по съдебни експертизи.

Препоръчва на ВСС да съгласува, на основание чл. 403 от ЗСВ, текста на наредбата след проведено обществено обсъждане,

гласуване:     за – 1,             против – няма,          въздържали се – 10,              (не се приема)

4.      Изисква от ВСС да представи разчети, послужили за съгласуване на бюджета на съдебната власт в частта, касаеща съдебните експертизи,

гласуване:     за – 6,             против – 4,                въздържали се – 1,                (приема се)

5.      Изисква от ВСС да представи разчети, послужили за съгласуване на 3-годишните бюджетни прогнози в частта, касаеща съдебните експертизи,

гласуване:     за – 5,             против – 4,                въздържали се – 2,                (не се приема)

6.      Изисква от ВСС да предостави информация от одитните доклади на Сметната палата в частта, касаеща разходване на предвидените средства за съдебни експертизи,

гласуване:     за – 10,           против – няма,          въздържали се – 1,                (приема се)

7.      Изисква от ВСС да предостави информация за вида на данните, които се събират чрез системата за мониторинг и контрол на вещите лица, от кого се обработват и анализират, и извършват ли се обобщения – ако да, да бъдат представени,

гласуване:     за – 11,           против – няма,          въздържали се – няма,          (приема се)

8.      Гражданският съвет предлага на ВСС съвместно да бъде организирана експертна кръгла маса в края на м.09.2013 г., при участието на широк кръг професионални и академични организации, както и от органите на съдебната власт, на която да бъде обсъдена проблематиката, касаеща съдебната експертиза с цел изработване на основни положения на проекто-закон за съдебната експертиза.

ВСС да публикува информация за организираното мероприятие и да предостави постъпили при него предложения и други данни, касаещи съдебната експертиза като част от съдебния процес у нас;

гласуване:     за – 11,           против – няма,          въздържали се – няма,          (приема се)

 

Председателстващ заседанието:

                                                                 /п/

Любомир П. Герджиков –
съпредседател на Гражданския съвет към ВСС,
избран от НПО