Участие на представители на Сдружение "СЕФИТА" в работна група на МП за промени в регламентирането на съдебната експертиза

 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че със Заповед № ЛС-13-01 от 04.08.2017 г. на Министъра на правосъдието, е сформирана поредната работна група за подобряване регламентацията на съдебната експертиза и участието на вещи лица в съдебния процес - в неговите две фази.

В тази връзка очакваме Вашите предложения и становища на и-мейл адреса на Сдружението: office@sefita.org, които ще бъдат обобщени и представени.

 

По-долу представяме на Вашето внимание внесените писмени предложения от Сдружение "СЕФИТА":

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от Сдружение „СЕФИТА“

за нормативни промени в регулацията на съдебната експертиза

/ съдебното експертизиране – като част от съдебната система/

 1. Да се използва понятието „съдебен експерт“ наместо „вещо лице“.

Мотиви: Уеднаквяване с възприетото в страните от ЕС.

 1. Да се допусне и регламентира възлагането и изпълнението на съдебни експертизи също и от организации на съдебни експерти.

Мотиви: 2.1. Неприемливо, неефикасно и свързано с процесуален разход е случайното съавторство на съдебни експерти, определени от възлагащия орган, при изпълнение на сложни, обемни и/или комплексни задачи.                                  

2.2. Хармонизация със съществуващи регламенти в редица държави от ЕС (смесена система - EGLE);

 1. Да се допускат до разглеждане в съдебния процес и експертизи, възложени от страните чрез договор със съдебен експерт (частни експертизи).

Мотиви: 3.1. Съдебната експертиза е доказателствено средство и е неприемливо от този инструмент за защита на тезата им да не може да се ползва всяка от участващите страни в обем и съдържание според най-добрия предполаган от тях начин.

3.2. Чрез възлагането на частни експертизи ще се ограничат признатите разходи за загубилата страна (финансов ефект на справедливост).

3.3. Хармонизация със съществуващи регламенти в редица държави от ЕС (смесена система - EGLE);

 1. Задължително, освен другите изисквания към съдебните експерти, да се предвиди изискване за сключване на застраховка професионална отговорност.

Мотиви: 4.1. Ограничаване на лоши практики специалисти с неподходяща квалификация и опит да приемат и извършват по маргинални подбуди съдебни експертизи със съмнително качество. 

4.2. Хармонизация със съществуващи регламенти в редица държави от ЕС (EGLE);

 1. Задължително, освен другите изисквания към съдебните експерти, да се предвиди мандатност, както и изискване за поддържане и повишаване на квалификацията.

Мотиви: В практиката се ползват като съдебни експерти специалисти с исторически познания и неактуален опит. Да се прецизира механизма за подбор и регистрация на съдебни експерти;

 1. Съдебен експерт, работещ по трудови взаимоотношения, да се назначава за извършване на експертиза при всеки конкретен случай след представяне на писмено съгласие от работодателя му.

Мотиви: 6.1. Намаляване формите на скрита зависимост на служители при назначаването им за извършване на съдебни експертизи, както и прекратяване на лоши практики (вкл. в съдебната система).

6.2. Повишаване качеството на съдебните експертизи;

 1. Заплащането за извършване на съдебна експертиза да е според сложността и спецификата на поставените задачи, както и съобразно квалификациите на експерта, диференцирано и конкретизирано в тарифа.

Мотиви: 7.1. Настоящата регулация, макар и да предвижда такива критерии, не се прилага поради отсъствие на конкретна методология.

7.2. Ефикасност на разходите за съдебни експертизи и икономия на средства за извършването им.

7.3. Недопускане на уравниловка;

 1. Да се предвиди специален ред за обжалване на актове и действия, накърняващи права и интереси на съдебните експерти.

Мотиви: Настоящата съдебна практика по обжалване е неефективна. Липсват критерии и методология за оценка на експертната дейност;

 1. Да се обособят два отделни раздела в нормативния акт – за съдебната експертиза в гражданския процес и за съдебната експертиза в наказателния процес.

Мотиви: Различни по характер отношения, които възникват по повод възлагането и изпълнението на експертиза в двата процеса;

 • Съдебната експертиза в гражданския процес да бъде определена (дефинирана) като доставка на услуга.

Мотиви: Съгласно изложеното в съединени дела С-372/09 и С-373/09 на ЕСПЧ;

 • Съдебната експертиза в наказателния процес да бъде определена (дефинирана) като имаща правно-административен характер.

Мотиви: При определяне на възнаграждението да се отчита ангажимента на експерта към обществото;

 1. Да се въведе нормативно категорията „експерт-свидетел” (вещо лице) за устни консултации, при разпит на експерт и устни добавки и пояснения към експертиза.

 

25.08.2017 г.

Управителен съвет на Сдружение "СЕФИТА"