Проведено заседание на Гражданския съвет към ВСС на 28.10.2016 г.


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 28.10.2016 г., с участието на г-жа Вергиния Русева - зам. министър в Министерство на правосъдието, и г-жа Юлиана Колева - Председател на Комисията по правни въпроси към ВСС, беше дискутирана темата за ролята и мястото на съдебната експертиза в съдебния процес, в съответствие с приетата програма за дейност на Гражданския съвет за 2016 г.

В приложение предлагаме на Вашето внимание приетия Акт № 61 на Граждаския съвет.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ

Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А К Т № 61/28.10.2016 г.

Обсъден и приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет

(на основание т.V.13 от Правилата за действие на Гражданския съвет)

 

            На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, проведено на 28.10.2016 г., по точка 1. от дневния ред:

 

т. 2 – Актуални приоритети и проблеми по въпроса за съдебната експертиза.

Обсъждане на Проект на Закон за вещите лица, подготвян от работна група към Министерство на правосъдието.

            Гражданският съвет (ГС) към ВСС счита:

1. Необходимо е при обсъждането на проблема за нормативно регулиране на съдебната експертиза да се отчете изложеното в писменото становище на СНЦ СЕФИТА относно:

 • мястото на съдебната експертиза – в или извън съдебната система,
 • характера на експертната дейност – извършвана като доставка на услуга или със задължителен характер,
 • спецификите на експертната дейност в гражданския, наказателния и административния процес,
 • качеството на експертния продукт и влиянието му върху ефективността на правораздаването,
 • необходимост от създаване на статистическа база с данни,
 • необходимост от обособяване и контрол на бюджетните средства, разходвани за разплащания по съдебни експертизи,
 • други;

2. Следните организации, членове на ГС към ВСС,  изрично декларират желанието си (лично в присъствието  на заместник-министър Вергиния Мичева на заседанието)  и техни представители да бъдат включени в състава на преструктурираната работната група по изготвяне на Проект на Закона за вещите лица, сформирана от Министерство на правосъдието и ръководена от заместник-министър Вергиния Мичева:

 • Българска съдийска асоциация
 • Асоциация на прокурорите
 • Асоциация на административните съдии
 • Камарата на независимите оценители в България

3. Приема предложението на проф. Владислав Славов, Председател на Съюза на юристите в България (СЮБ), за организирането от СЮБ на кръгла маса за обществено обсъждане на изготвения от работната група към Министерство на правосъдието Проект на Закона за вещите лица. Проф. Славов предлага изработеният проект да е публичен и всеки да може да изрази становище при обсъждането му, както и съставът на работната група да се оптимизира до 15 човека.

 

гласуване:    за – 10,           против – няма,          въздържали се – няма.               

 

Председателстващи заседанието:

(п)                                                                                  (п)

 

Магдалена Лазарова                                                        Мария Карагьозова

Председател на ГС към ВСС                                             Председател на ГС към ВСС

Избран от ВСС                                                                    Избран от НПО

Повече информация за проведеното заседание и проведените обсъждания можете да видите тук:

ПРОТОКОЛ № 31 от заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 28.10.2016 г.