Становище на Сдружение "СЕФИТА" от м.01.2005 г.


ОТНОСНО: Темата за съдебното експертизиране,

Наскоро, в един популярен ежедневник (в-к “Труд” от 05.01.2005 г.) четохме разсъждения и становище на експерта Никола Николов относно приетата от Висшия Съдебен Съвет Наредба № 1 за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица. (ДВ бр. 51/2004 г.)

Г-н Николов, в голяма степен прецизно и коректно, е отбелязал някои сериозни слабости и пропуски, съдържащи се в Наредбата. Посочените от него, а също и други спорни моменти от приетата от ВСС Наредба, са били атакувани и по съдебен ред пред ВАС от съдебни експерти от Сливен и София, както е видно от друга статия в същия брой на вестника.

Становище по некоректността на тази Наредба са изразили и водещи икономисти и счетоводители от Сдружение “Съдебно-счетоводни експерти в Р България” (сп. “Български счетоводител” бр. 20/2004 г.), Националният Съвет на Българската психиатрична асоциация в открито писмо до министъра на правосъдието – г-н А. Станков, Председателят на Асоциацията на съдебните експерти в Р България – проф. д.и.н. Йордан Филипов, и много други.

Най-общо, в обръщение е искането за частична или цялостна отмяна на Наредбата, проявило се само няколко месеца след нейното публикуване.

Асоциативно това искане ми спомня за един мой началник от преди доста време – когато бях `млад специалист`, който във връзка с тогава излезлия `Нов икономически механизъм`, казваше: “Интересно нещо сме това ние българите. Още не сме прочели за какво иде реч, и вече тръгна виц, че шопа е рекъл - `щом е механизъм, все ще се стр?ши`!”.

Наредбата, макар и имаща много недомислици, е все пак `нещо` в посоката на регламентиране на дейността на съдебните експерти. Защото преди нейната поява се ползваше по аналогия едно отменено ПМС 111 от 1975 г. - `за подобряване организацията на съдебните експертизи`, имащо силно изразено административно начало, или пък всичко се базираше на преценката на възлагащия орган.

Наредбата съдържа няколко основни момента:
-- определено е минимално възнаграждение за изразяване на експертно становище – в размер на 30,- лв.;
-- определено е базово възнаграждение при изготвянето на по-сложни експертизи – 3,- лв./час, като общия размер се установява със Справка-декларация – по форма представляваща нещо като пътен лист – толкова часа х толкова дни х 3,- лв./час, т.е. общо толкова;
-- предвидена е възможността от корекции, отчитащи сложността и спецификата на поставените задачи, а също и на компетентността и квалификацията на вещото лице;
-- взета е под внимание и необходимостта от отчитане на разходите за извършването на експертизата;
-- допуснати са и увеличения, свързани със срочност на изпълнението и работа в почивни и празнични дни;
-- възнаграждение се определя и за устни допълнения към експертизите.

По форма тези отделни елементи отчитат един възможен подход за остойностяване на труда на съдебния експерт.
По съдържание обаче, буди съжаление равнището на т.н. `специални знания` в областта на икономиката на съставителите на Наредбата. Последните, изглежда, са проспали в топлата прегръдка на Темида, годините на преход към пазарна икономика и уеднаквяване на стандартите с тези в европейските страни.
Ами, дами и господа магистрати, за сравнение може да прегледате актуалните статистически справочници за стойността на работи, например в строителството, и ще установите, че по около 3,- лв./час се заплаща за средно-квалифициран общ строителен работник, като в тази сума не са включени осигуровките му, ползвания инвентар и допълнителни разходи.
Много по-логично издържано следваше да прецените, че съдебните експерти, както и Вие, са лица, които са равнопоставени и еднакво стоящи в един и същи процес, поради което простичко можеше да разделите бюджета на кое да е учреждение – съд, прокуратура, следствие, на броя работещи в него магистрати, или още по-просто бюджета на съдебната власт
– на общия брой магистрати, за да добиете представа за размера на издръжката, която държавата приема за допустимо приложима за лица, участвуващи в съдебния процес. И за да е коректна сметката, следва при пресмятането да отчетете пазарните стойности на предоставеното Ви от държавата имущество – сгради и други материални активи, както и да добавите сумите по извън бюджетното Ви финансиране.
Ако пък 3,- лв./час е харизматична за Вас цифра, съставяйте си и Вашите бюджети на тази база, като пак не забравяте да включите пазарните стойности за дадените Ви на разположение държавни активи.

Всъщност, цялото това упражнение е малко безмислено и общо-образователно, тъй като независимо какво е записано в Наредбата, никоя от съдебните институции не индикира все още да е въвела ред за нейното приложение. На запитванията ни до определилия се да упражнява контрол ВСС, а също и до възлагащите експертизи СРС, СГС, НСлС и ССлС, относно начина за начисляване на приетите с Наредбата корективи към базовите ставки за възнаграждения на експерти, тишината е всепоглъщаща.
Обратното, чиновническото начало при преценката за стойността на труда на експертите, продължава да се проявява чрез `орязване` - при това не от органа, назначил експертизата и в последствие приел я, а от няколкото административни началници, които без да са в достатъчна степен запознати с поставените задачи и резултатите от експертизата, най-вероятно от общи съображения за икономии, реализират егото си на властимащи по такъв начин. Шири се и разбирането, че направените
за сметка на възнагражденията за експертизи икономии, ще допринесат за последващо получаване на 13-та заплата.
Чак да се чуди човек, защо му е било на ВСС да приема тази изчерпателно-описателна регистрационна форма на Справки-декларации към Наредбата – отработени часове х 3,- лв./час, след като възнагражденията така и продължават да се `орязват`? Кое ли намаляват сега възлагащите – времето, което си декларирал за отработено, понеже си си отклонил вниманието в някой момент, или нормативно предвидената ставка от 3,- лв./час? Или, може би, тъй като са възложили експертиза поради необходимост от `специални знания` извън тяхната компетентност, са приложили все пак знанията, които имат, и са оценили извършените анализи и заключенията на експертите като неудовлетворяващи съдебния процес в достатъчна степен. Прилича на нещо, като например, водопроводчик да прецени работата на счетоводител по статиите от баланса.

И какво от това, че макар и `орязано`, е останало за изплащане възнаграждение към експерта? Тя теорията за стойността на парите във времето още не е стигнала до нашата Темида. ВСС, макар и да не му е работа да се занимава с ценообразуване, за сега се е произнесъл само по `условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица`, а по реда и сроковете за изплащането на тези възнаграждения ще списва някой друг път – на това видимо още не му е дошло времето. Каточели като ти пращат сметката от Електрификация някой те пита колко и от кога имаш да вземаш по изготвени и предадени експертизи – начисляват ти лихви и накрая ти отвиват бушона. Те май електричарите ще дойдат по-оправни когато иде реч за съобразяване на ред за разплащания.

Та връщайки се към началото на настоящото писание – публикацията във в-к “Труд” на експерта Н. Николов, озаглавена “Съдебният съвет пести за сметка на вещите лица”, тя и тази сметка е без кръчмаря – като чета някои експертизи, си мисля: “опазил ме господ да съм страна по съдебен спор, по който е назначено вещо лице, съгласило се да му обещаят плащане за труда общо по три лева на час!”. Все едно да приема месаря от магазина да ми оперира хернията. Не, не преувеличавам, защото например наскоро ми се наложи да изразя експертно становище по проблем, свързан с масовата приватизация – касаещ около 15 значими промишлени предприятия в цялата страна, по който проблем вече експертиза беше изготвило вещо лице – 19-ти набор. Как да не се смаем от творческото дълголетие и ентусиазма на това вещо лице да е в течение с икономическите процеси в страната и свързаните с тях нормативни промени, и да е от полза за съдебното производство. Иначе представената от него и приета експертиза си беше класика – няколко изписани с химикал от двете страни карирани листа, таблички с недотам прави линии и някои грешки при сборуването на респектиращи парични суми, ама какво от това – нали приоритет им е да се пести за сметка на вещите лица.
При друг случай, в съдебна зала присъствувах при защитата на експертиза, по която щетата беше изчислена чрез непосредствено сумиране на неденоминирани и деноминирани левова – кой ти гледа, нали все са левове.
Тъй че икономията на ВСС в крайна сметка се оказва за сметка на качеството и бързината на съдебния процес, но за съжаление и за сметка на едно натрупано знание и опит в немногото действително грамотни вещи лица, работещи все
още в полза на правораздаването, а и на обществото ни като цяло, който неосезаем актив Темида с лека ръка отхвърля от себе си и разпилява.

Желанието и опита да се влезе в диалог с магистратите по повод на експертната дейност, е доста затруднително занимание. Обърнахме се неотдавна към директора на НСлС – г-н А. Александров, да се прецени все пак от комисия – ако е възможно и с наше участие, замаха, с който бяха в пъти намалени възнагражденията на назначените експерти по едно с години продължило, набъбнало над 50 тома и съдържащо над 5`000 листа документи, съставяни през периода след 1992 г., обединено следствено дело за финансовия банкрут и безстопанствеността към структуро-определящо наше промишлено предприятие.
За краткост, и във връзка с получения равнодушен отговор и съдържащото се в него окончателно становище, ще спомена само, че изработването на експертиза не е като да четеш на заспиване “Война и мир”, и понеже писаха вече по весниците, че материалите по това дело са внесени в съда, вероятно е по-разумно Плевенският окръжен съд да призове за защита на експертизата наместо експертите, направо преценилия сложността и спецификата на поставените задачи Ръководител отдел на НСлС, както и други началници и ръководители, ако има такива, със `специални знания`
и умения при отчитане на резултати по разработени експертизи.

Изобщо грижите на съдебната ни система за съдебното експертизиране, макар че в повечето от случаите експертизите са гръбнака на предварителните производства и съдебните дела, са трогателни. При толкова изговорено и изписано за мястото на едни и други в съдебната власт, как пък поне веднъж ръководещите не се сетиха да споменат за форма и начин на структуриране и подобряване на експертното дело за нуждите на съдебното производство, или пък да се посъветват с организации и сдружения на експерти, или да ги поканят на съвместни семинари и мероприятия. Фактически прогонвайки с ценовите си упражнения в Наредба № 1 на ВСС повечето от ерудираните и с опит съдебни експерти, себе си ли заблуждават магистратите или се надяват, че някак си между капките съдебната ни система ще влезе в Европа с тези “слаби крави и тези куци волове”, които си е вписала някъде като експерти, май повече с мисълта да спести от тях някой лев за себе си, отколкото да се върши работа и да има резултати. Че кой нормален чужд или наш инвеститор ще разчита да води имуществен или друг спор по съдебен ред, колкото и да са си намерили местата разглеждащите спора магистрати, когато сметките или техническите преценки ще ги е направил някой с исторически знания в областта на икономиката или техниката. Нима и за слепите вече не е ясно, че при тези сложни трансформации в икономиката и бързото навлизане на нови технологии, само екипи, включващи високообразовани, квалифицирани и с опит експерти, съответно оборудвани с компютърна и друга техника и пособия, могат да дадат бързи и коректни заключения за финансово-икономически, данъчни, технически и/или други събития.

Та в този ред на мисли напразно се морите, уважаеми народни представители, като не получите удовлетворяващ отговор на питанията си, да се обръщате към прокуратурата по въпроси, например за парите на задграничните държавни дружества. В крайна сметка, ако бъде разпоредена проверка, след като мине време и почти произволно се съберат данни и натрупат томове, ще вземе отношение под формата на експертно заключение и с патос на квартален активист някой бивш плановик в ТПК, завършил ПУЦ и по настоящем жизнен пенсионер, успял да не пропусне срока за включването му в кой да е от съдебните списъци за вещи лица.
А на Вас, управляващи от изпълнителната власт и общинари, можем само да се възхищаваме на куража Ви да правите какви ли не акробатики при реализиране на приватизационни сделки за предприятия със затихващи функции от някогашната ни икономика и промишленост, когато все ще се намери доброжелател да Ви посочи с пръст, и като тръгнат преписките и като пресметнат приноса ви за ощетяването на Р Бюджет подобните на описания по-горе, ходете обяснявайте, че нямате сестра.
И така нататък .....

Прочее понеже видимо проблематиката, касаеща съдебното експертизиране, е според максимата “съдбата на давещите се е в ръцете на самите давещи се”, ще положим грижа и до колкото ни е по силите, като ще приканим за подкрепа и сродни организации, заинтересовани лица, уважавани от нас съдебни експерти и самоуважаващи се като експерти специалисти, да обменим и обобщим мнения и становища, и да бъдат постигнати първоначално следните цели:
-- разработване на етичен кодекс на съдебните експерти, в т.ч. права, задължения и отговорности на съдебния експерт,
-- подобряване на финансовата дисциплина в отношенията с възлагащите съдебни органи, като:
- призоваването за явяване за защита или устно допълнение към експертизата (съгл. чл. 7 ал. 4 от Наредбата) се извършва ведно с предплащането на минималното (съгл. чл. 13 от Наредбата) възнаграждение,
- при възлагането за изготвяне на експертизи по предварителни производства и съдебни дела, да се предплаща първоначално възнаграждение в съответствие с определения срок за изразяване на експертно становище, и на основание Справка-декларация по чл. 4 ал. 2 от Наредбата. Сумата на първоначалното възнаграждение да подлежи на увеличение, ако се установят основания за това, при определянето на окончателното възнаграждение, съгласно чл. 8 ал. 2 от Наредбата,
- определяне на базовата ставка за изчисляване на възнаграждение за съдебно експертизиране на основание средно-приложимата в съдебната система,
-- лицензирането и регистрирането на експерти за работа в съдебната система, в т.ч. и на юридически лица по аналогия с практиката например на Агенцията за приватизация при изготвянето на приватизационни оценки,
-- защитата на съдебните експерти, в т.ч. и застраховането им срещу финансови искове,
-- анализиране на опита в съдебното експертизиране, в т.ч. и възможно приложимия международен такъв, и даване на препоръки за подобряването на дейността,
-- унифицирането на експертната дейност по съдебни, данъчни, митнически, административни, оценителни и други производства, в т.ч. чрез предложения за промени в нормативната уредба,
-- облекчен достъп на съдебните експерти до активи, база данни и информационни масиви на съдебната система,
-- при интерес включването на съдебни експерти в семинари и мероприятия на съдебната система, с оглед подобряването на координацията в работата,
-- други - по направени предложения;

Форум за обмяна на мнения и становища, и за подпомагане на организационното обезпечаване на исканите и в резултат общовъзприети промени, създаваме за сега на електронната страница на Сдружение “СЕФИТА” – www.sefita.org, като ще преценим възможността в кратки срокове да бъде открита и приемна.

15.01.2005 г.,
гр. София

инж. ик. Любомир П. Герджиков – експерт/оценител,
Председател на Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи “СЕФИТА”