Писмо до Камара на независимите оценители в България относно отчитане на оценителска дейност - от 29.07.2011 г.

Изх. № 063 / 29.07.2011 г.

                                                    ДО
                                                    КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ 
                                                    ОЦЕНИТЕЛИ В
Р. БЪЛГАРИЯ
                                                    гр. София


ОТНОСНО: Разяснения по изготвяне на годишни отчети на независими оценители по чл. 10 ал. 2 от ЗНО;


                                          Уважаеми дами и господа,

          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

          В тази връзка ръководството на Сдружението периодично обобщава и анализира проблематиката, касаеща изпълнението на оценки и експертизи.

          Постъпили са запитвания от регистрирани към СЕФИТА експерти, сертифицирани и като независими оценители, относно следното:
    1. Следва ли в годишния отчет да бъдат включени и оценки, възложени от органите на съдебната власт и на досъдебното производство?
Проблемът възниква поради обстоятелството, че тези оценки не отговарят на изискването на чл. 17 от ЗНО – за извършването им не е бил сключен договор, а са назначени чрез определение на съда или чрез постановление за назначаване на експертиза от разследващия орган.

     2. Следва ли дружествата на независими оценители също да представят годишен отчет?

    3. Следва ли независимите оценители да включват в годишните си отчети и участия в оценки, за които не са сключили договори с възложители, но са изпълнявали като участващи в специализирания състав на дружество на оценители?

          Като Ви благодарим предварително, оставаме в очакване на Ваши разяснения. 

                                                       С уважение:

ик. Веселина Г. Попова –
Председател на Сдружение „СЕФИТА”

 

Без отговор от адресата